NaslovnaLokalna upravaAktuelnoO graduTurizamFotoVi pitateKontaktDownload
Aktuelnosti

Crna Gora

Opština Mojkovac

Služba predsjednika i glavnog administratora

Broj: 01-731

Mojkovac,17.06.2011.

 

Na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji, br. 01-649 od 03.06.2011. godine sa Fakultetom za državne i evropske studije iz Podgorice i utvrđenih uslova Konkursa br 01-731 od 17.06.2011. Služba predsjednika opštine i glavnog administratora, raspisuje:

 

KONKURS

za odabir dva maturanta za stipendiranje u toku tri godine dodiplomskih (osnovnih) studija

 

Uslovi konkursa su:

- opšti uspjeh u toku školovanja

- materijalno stanje u porodici

- broj studenata u porodici

 

Kandidati su dužni da dostave sledeća dokumenta:

- diplomu i svjedočanstva 2, 3, i 4 razreda srednje škole;

- uvjerenje o kućnoj zajednici;

- potvrdu o ličnim primanjima članova domaćinstva;

- potvrdu o studiranju članova domaćinstva;

- punoljetni nezaposleni članovi domaćinstva potvrdu sa Biroa rada;

 

Konkurs će trajati 5 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine Mojkovac.

 

Konkurs je objavljen na oglasnoj tabli Opštine Mojkovac dana 17.06.2011. godine.

 

Bliže informacije o uslovima stipendiranja studenti mogu dobiti u kancelariji br. 10 Opštine Mojkovac ili putem telefona na broj 069 376 377 ili 050 472 112.

 

Dokumenta dostaviti na adresu Služba predsjednika opštine i glavnog administratora Opštine Mojkovac, sa naznakom "za Konkurs". 

 

---

 

Crna Gora

Opština Mojkovac

Služba predsjednika i glavnog administratora

Broj: 01-732

Mojkovac,17.06.2011.

 

Na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji, br. 01-649 od 03.06.2011. godine sa Fakultetom za državne i evropske studije iz Podgorice i utvrđenih uslova Konkursa br 01-731 od 17.06.2011. Služba predsjednika opštine i glavnog administratora, raspisuje:

 

KONKURS

za odabir jednog studenta specijalističkih studija

 

Uslovi konkursa su:

- da kandidat u toku osnovnih studija ima prosjek jednak ili veći od 8.50

- Da kandidat ima završen fakultet

 

 

Kandidati su dužni da dostave:

- diplomu o završenom fakultetu;

 

Zaposleni u organima Lokalne uprave dužan je da dostavi potvrdu o radnom odnosu.

 

Konkurs će trajati 5 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštine Mojkovac.

 

Konkurs je objavljen na oglasnoj tabli Opštine Mojkovac dana 17.06.2011. godine.

 

Bliže informacije o uslovima stipendiranja studenti mogu dobiti u kancelariji br. 10 Opštine Mojkovac ili putem telefona na broj 069 376 377 ili 050 472 112.

 

Dokumenta dostaviti na adresu Služba predsjednika opštine i glavnog administratora Opštine Mojkovac, sa naznakom "za Konkurs". 

 

 

SLUŽBA PREDSJEDNIKA I GLAVNOG ADMINISTRATORA OPŠTINE MOJKOVAC

 

_________________________________________________________________________

 

 

 

 
 

Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore, JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac i predstavnici Opštine Mojkovac, u cilju promovisanja većeg stepena ostvarivanja prava djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, njihovu socijalizaciju i integraciju u zajednicu  na principima jednakih mogućnosti i pripreme za inkluzivno obrazovanje, ili povećanje samostalnosti i vještina, potpisali su Memorandum o razumijevanju za osnivanje i izgradnju objekta Dnevnog centra za djecu  i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac.

Strane potpisnice su saglasne da zajedno i koordinirano rade na svi aktivnostima vezanim za osnivanje Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, da obezbijede sve relevantne podatke i izvrše istraživanja koja se tiču rješavanja problema djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju, da objekat koji se gradi isključivo služi za potrebe djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Opštini Mojkovac.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja i JU Centar za socijalni rad za Bijelo Polje i Mojkovac, u skladu sa Memorandumom, izneđu ostalih, preuzimaju obaveze: obezbjeđenja finansijskih sredstava za izgradnju Dnevnog centra, daju punu podršku u vidu stručne i tehničke pomoći u implementaciji svih aktivnosti koje se odnose na osnivanje i funkcionisanje Dnevnog centra.

Opština Mojkovac, u skladu sa potpisanim Memorandumom, između ostalog, se obavezuje da obezbijedi lokaciju za izgradnju Dnevnog centra, obezbijedi sve potrebne dozvole i saglasnosti za izgradnju objekta, obezbijedi stručni nadzor, izgradi infrastrukturne priključke za objekat, da bude nosilac svih poslova vezanih za izgradnju objekta, da bude osnivač JU Dnevnog centra u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Potpisnici Memoranduma su:

za Ministarstvo rada i socijalnog staranja, ministar dr Suad Numanović

za JU Centar za socijalni rad za opštine Bijelo Polje i Mojkovac, direktor Zlata Lukač i

za Opštinu Mojkovac, vd predsjednik opštine Radojica Vlaović

Tekst potpisnog Memoranduma možete pogledati na sajtu klikom na link DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.

 

____________________________________________________________________________________________

 
 

U Mojkovcu je 03.06.2011. godine na sastanku na kojem su prisustvovali predstavnici Opštine Mojkovac i dekan Fakulteta za državne i evropske studije, dr Đorđije Blažić, potpisan Memorandum o saradnji.

Potpisnici ovog Memoranduma su Radojica Vlaović v.d. predsjednik Opštine Mojkovac i dr Đorđije Blažić dekan Fakulteta za evropske i državne studije.

Strane potpisnice su saglasne da razvijaju međupartnerski odnos i saradnju koja će se zasnivati na principima partnerstva, a prioritet u zajedničkom djelovanju  biće povećanje kapaciteta edukovanosti o javnoj upravi kako studenata, tako i javnih službenika i namještenika u lokalnoj samoupravi.

Opština će, između ostalog, u skladu sa potpisanim Memorandumom, odabrati dva maturanta za stipendiranje u toku tri godine diplomskih studija i nastaviće da ih stipendira  ukoliko njihov ostvareni prosjek bude jednak ili veći od 9,00 uz sve položene ispite sa prethodne godine.

Tekst Memoranduma možete pogledati klikom na link DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.

 

___________________________________________________________________________________________

 
 

 

Skupština Opštine Mojkovac na sjednici održanoj 27.05.2011. godine, donijela je 7 odluka:


1. Odluku o donošenju Prostorno urbanističkog plana Opštine Mojkovac do 2020.


2. Odluku o prihvatanju inicijative za implementaciju privatno-javnog partnerstva sa Calering group LTD


3. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na nepokretnost


4. Odliku o imenovanju projekt menadžera


5. Odluku o davanju saglasnosti na Statut JKP "Gradac"


6. Program uređenja prostora za 2011.


7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2010.Tekstove odluka možete pogledati ovdje na sajtu klikom na link DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.

 

_______________________________________________________________________________________

 
 

Na osnovu člana 3. Odluke o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava namijenjenih za sport i transfere nevladinih organizacija ("Sl.list CG-opštinski propisi"),br 12/011,Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove, raspisuje


KONKURS

Za raspodjelu sredstava iz Budžeta opštine Mojkovac za 2011. godinu namijenjenih za sport i transfere NVO

 

I


Za raspodjelu sredstava opredijeljenih za SPORT, pravo ucesca imaju fizička lica i sportski klubovi registrovani kod nadležnog državnog organa u Crnoj Gori sa sjedištem u Mojkovcu.

 

Podnosilac zahtjeva treba da dostavi:


dokaz o opštoj registraciji, (Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija, Obavještenje o razvrstavanju - Izvod iz registra i Rješenje o upisu u registar poreskih obveznika)

plan i program rada sa vizijom - očekivanim rezultatima završni račun za prethodnu takmičarsku godinu

dokaz o broju registrovanih, licenciranih članova u strukovnim savezima za tekuću godinu.

Odabir programa za finansiranje izvršiće Komisja za raspodjelu sredstava namijenjenih za sport i transfere NVO, na osnovu sledećih kriterijuma:

Masovnost

tradicija,

uspjeh (olimpijska,svjetska, evropska, balkanska,regionalna i državna takmičenja, rang takmičenja, prva, druga liga, kup takmičenja, bonus ekipama koje su osvojile medalje)

Stručni rad,

Olimpijski sport


II


Za raspodjelu sredstava opredijeljenih za transfere NVO pravo učešća imaju nevladine organizacije sa sjedištem u Mojkovcu.


Podnosilac zahtjeva treba da dostavi:


dokaz o opštoj registraciji (Rješenje o upisu u registar NVO, Obavještenje o razvrstavanju - izvod iz registra i Rješenje o upisu u registar poreskih obveznika)

kratak opis organizacije sa prethodno realizovanim projektima,

projekat kojim organizacija konkuriše za dodjelu sredstava,

preporuka eksperata o kvalitetu projekta

garancija ovlašćenog lica (izjavu da nije dobio sredstva od drugog donatora za projekat koji kandiduje),

finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima i realizaciji projekta sa kojim su konkurisali u prethodnoj godini.

 

Projekat treba da sadrži:


naziv organizacije,

naziv projekta,

program rada,

oblast na koju se odnosi projekat,

ciljevi projekta,

detaljan opis projekta (opisati po segmentima projekat) sa propratnom dokumentacijom (skice, planovi, crteži, kompjuterske simulacije, CD i sl.),

budžet projekta,

način praćenja projekta,

ovlašćeno lice za realizaciju projekta (ime, prezime, adresa, tel.), rok realizacije projekta,

broj žiro računa.


Prijave na Konkurs sa naznakom "Konkurs za sport" podnose se u roku od 15 dana, a prijave na konkurs sa naznakom Konkurs za transfere NVO" podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu "Pobjeda".


Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Mojkovac, Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove, Trg Ljubomira Bakoča bb Mojkovac,sa naznakom "prijava na konkurs, za sport i nevladine organizacije".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

SEKRETAR

Novka Vlaović, s.r.

 
 

Skupština Opštine Mojkovac na sjednici održanoj 30.03.2011. godine, donijela je 7 odluka:


1. Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje Radojice Vlaovića za potpredsjednika Opštine Mojkovac

2. Odluku o davanju saglasnosti za imenovanje Grdinić Stevana za potpredsjednika Opštine Mojkovac

3. Odluku o Budžetu Opštine Mojkovac za 2011. godinu

4. Odliku o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora JKP "Gradac" Mojkovac

5. Odluku o imenovanje Komisije za raspodjelu sredstava namijenjenih za sport i transfere NVO

6. Odluku o usvajanju strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa Mojkovac 2011.-2015.

7. Odluku o izgradnji pomoćnih objekata namijenjenih za poljoprivrednu proizvodnju


Tekstove navedenih odluka možete naći ovdje na sajtu klikom na link DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.

 

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

 
 

Sekretarijat za uređenje prostora

zaštitu životne sredine, komunalno- stambene poslove i saobraćaj


Upućuje  javni

P   O   Z   I   V

Javnim preduzećima, građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, privrednim društvima i ustanovama, Sindikatu, političkim strankama i drugim zainteresovanim organizacijama, da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju


 

N A C R T A

PROGRAMA   UREĐENJA PROSTORA ZA 2011.g.

 


Javna rasprava će se održati u periodu od 07.04. - 21.04.2011. godine, u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine, komunalno - stambene poslove i saobraćaj, zgrada "Bojne njive", kancelarija Glavnog urbaniste, I sprat, svakog radnog dana u vremenu od 12.00 do 15.00 časova.


Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti  prilikom učešća na javnoj raspravi, ili u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove i saobraćaj - Trg Ljubomira Bakoča bb, Opština Mojkovac, kao i na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

Tekst Programa uređenja prostora za 2011. u elektronskoj formi možete preuzeti  ovdje na sajtu klikom na link DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.


Sekretarijat za  uređenje prostora,

zaštitu životne sredine, komunalno-stambene poslove i saobraćaj

Opština Mojkovac

 


___________________________________________________________________________  
 
GRAĐEVINSKA DOZVOLA FONDU ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU
USVOJENA ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE MOJKOVAC 2011.
<< Početak < Prethodna 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sljedeća > Kraj >>

Strana 30 od 34
 

izbori

 

 

jrsp

1112

a

1113

1114

1115

react_2016

Ko je onlajn

Imamo 1513 gostiju na mreži
izborna