Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Zakonska regulativa u oblasti zaštite životne sredine

 

ZAKONI

sha

 - Zakon o životnoj sredini - preuzmi tekst

 - Zakon o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađenja ž.sredine - preuzmi tekst

Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu - preuzmi tekst

Zakon o strateška procjena uticaja na životnu sredinu - preuzmi tekst

Zakon o zaštiti prirode - preuzmi tekst

Zakon o upravljanju otpadom - preuzmi tekst

Zakon o zaštiti od buke- preuzmi tekst

Zakon o nacionalnim parkovima- preuzmi tekst

 - Zakon o zaštiti vazduha - preuzmi tekst

 - Zakon o vodama - preuzmi tekst

PRAVILNICI i UREDBE

sha

 

- Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o projektima za koje se vrsi procjena uticaja na zs - preuzmi tekst 

- Uredba o projektima za koje se vrsi procjena uticaja na zs - preuzmi tekst

- Pravilnik o sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu - preuzmi tekst

- Pravilnik o sadržini dokumentacije uz zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene utic. na živ. sredinu - preuzmi tekst

- Pravilnik o sadržini dokumentacije uz zahtjev za određivanje sadržaja elab. o procjeni utic. na živ. sredinu - preuzmi tekst

- Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja katastra zagađivača životne sredine - preuzmi tekst

Pravilnik o klasifikaciji otpada - preuzmi tekst

- Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini - preuzmi tekst

- Akustične zone - preuzmi tekst

 

ODLUKE

sha

 - Odluka o načinu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada- preuzmi tekst

 - Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet

- Predlog odluke o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za Lokalnu studiju lokacije Mišnića potok - preuzmi tekst

- Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije Štitarička rijeka - preuzmi tekst

- Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za dio PUP "Babića Polje"-Biznis zona - preuzmi tekst

- Odluka o načinu privremenog skladištenja otpada - preuzmi tekst

- Odluka o određivanju privremene lokacije za skladištenje otpada - preuzmi tekst

 

 

PLANOVI

sha

- Lokalni akcioni plan biodiverziteta 2019-2024 - preuzmi 
 - Lokalni plan upravljanja otpadom- preuzmi tekst

 

ZAHTJEVI

sha

 

- Zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu - preuzmi tekst

Zahtjev za saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu - preuzmi tekst

 

 

 

 

© 2024 Bild studio