Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Obavještenja-Zaštita životne sredine

Poštovani posjetioci, na ovoj stranici možete pronaći i preuzeti podnesene zahtjeve za odlučivanje o procjeni uticaja na životnu sredinu podnesenih Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac, kao i obavještenja o podnesenim zahtjevima za izdavanje integrisane dozvole

 

 

OBAVJEŠTENJA JAVNOSTI

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl.list RCG", br. 75/18) Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine, komunalno stambene poslove i saobraćaj, obavještava zainteresovanu javnost o podnesenim zahtjevima za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.

NAPOMENA: Ukoliko na računaru nemate instaliran WIN RAR kliknite na ovaj link, instalirajte WIN RAR i potom preuzmite fajlove)

 

 2024.

 

 
08.01.2024

OBAVJEŠTENJE - preuzmite

„INTERMOST” d.o.o. Podgorica Agenciji za zaštitu životne sredine podnijelo je zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat drobljenje stijenskog materijala nastalog rekonstrukcijom magistralnog puta E-10 (R-4) Đurđevića Tara – Mojkovac, kritična tačka „Sokolovina” KM59+300.

Dokumentacija za odlučivanje - preuzmite

 

25.01.2024

 


__________

13.02.2024

OBAVJEŠTENJE -  preuzmite

‚‚CEDIS” D.O.O. Podgorica, dana 25.01.2024. godine podnio je zahtjev broj 09-322/24-77 za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje MBTS 10/0.4 kV, 1x630kVA ‚‚ZGRADA CENTAR”  i uklapanje u VN i NN mrežu , na kat. parcelama 263/4 i 263/18 KO Mojkovac , Mojkovac .

Dokumentacija za odlučivanje - preuzmite

_____________________________________________________

Obavještenje-doneseno rješenje- nije potrebna procjena uticaja

Rješenje

 

 24.01.2024

 


__________

13.02.2024

 OBAVJEŠTENJE - preuzmite

‚‚CEDIS” D.O.O. Podgorica, dana 24.01.2024. godine podnio je zahtjev broj 09-322/24-74 za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje MBTS 10/0.4 kV, 1x630kVA ‚‚Ravni ‚‚ i uklapanje u VN i NN mrežu (zamjena postojeće STS 10/0,4 kV) na kat. parcelama 1371, 1372, 1687  KO Mojkovac , Mojkovac .

Dokumentacija za odlučivanje - preuzmite

_____________________________________________________

Obavještenje-doneseno rješenje- nije potrebna procjena uticaja

Rješenje

 

 

23.01.2024

 

__________

13.02.2024

OBAVJEŠTENJE -  preuzmite

‚‚CEDIS” D.O.O. Podgorica, dana 23.01.2024. godine podnio je zahtjev broj 09-322/24-67 za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje MBTS 10/0.4 kV, 1x630kVA ‚‚Cuklin‚‚ i uklapanje u VN i NN mrežu (zamjena postojeće STS 10/0,4 kV) na kat. parcelama 726 i 727 upisane u LN 71-prepis KO Gornja Polja , Mojkovac .

Dokumentacija za odlučivanje - preuzmite

_____________________________________________________

Obavještenje-doneseno rješenje- nije potrebna procjena uticaja

Rješenje

15.01.2024

 

 
__________

05.02.2024

OBAVJEŠTENJE - preuzmite

‚CEDIS‚‚ DOO Podgorica, dana 09.01.2024. godine podnio je zahtjev broj 09-322/24-07 za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje STS 10/0.4 kV – 160kVA ‚‚Vrela‚‚ i priključnog  10kV dalekovoda KO Žari , Mojkovac .

Dokumentacija za odlučivanje - preuzmite

_____________________________________________________

Obavještenje-doneseno rješenje- nije potrebna procjena uticaja 

Rješenje

 

 

 2023.

 

 

 

03.08.2023__________


18.08.2023

OBAVJEŠTENJE - preuzmite

Miroje Zejak, ul. Valjevska bb, Mojkovac, dana 31.07.2023. godine podnio Zahtjev broj 09-322/23-1131, za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, postojećeg objekta farme za tov brojlera, koji se nalazi na kat. parceli broj 549 KO Podbišće, Mojkovac.

Dokumentacija za odlučivanje - preuzmite

_____________________________________________________

Obavještenje-doneseno rješenje-nije potrebna procjena uticaja

Rješenje

 

 

26.07.2023

 
__________

10.08.2023

 

OBAVJEŠTENJE - preuzmite

Marko Palević iz Mojkovca, dana 19.07.2023. godine podnio zahtjev broj 09-322/23-1072, za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za funkcionisanje auto servisa u okviru SZR “AUTO LIMARIJA PALEVIĆ” koji se nalazi na kat. parcelama broj 673, 673/1 i 673/2 KO Gornja Polja.

Dokumentacija za odlučivanje - preuzmite

Obavještenje za zainteresovanu javnost - preuzmite

_____________________________________________________

Obavještenje-doneseno rješenje-nije potrebna procjena uticaja

Rješenje

 

 

24.04.2023.

__________


15.05.2023

OBAVJEŠTENJE - preuzmite

D.O.O „Best Produkt“ ,ul. Valjevska bb, Mojkovac, dana 11.04.2023. godine podnijelo je Zahtjev broj 09-322/23-582, za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, projekta izgradnje/postavljanja privremenog objekta – lager komore za čuvanje proizvoda, čija izgradnja se planira na djelu kat. parcele broj 550/2 KO Podbišće.

Dokumentacija za odlučivanje - preuzmite

Obavještenje za zainteresovanu javnost - preuzmite

_____________________________________________________

Obavještenje-doneseno rješenje-nije portebna procjena uticaja

Rješenje 

 

 

 09.03.2023
__________

31.03.2023.

OBAVJEŠTENJE - preuzmite

Fuštić Stefan iz Mojkovca, dana 02.03.2023. godine podnio je zahtjev broj 09-322/23-339-3, za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, projekta izgradnje privremenog objekta – bazena, čija izgradnja se planira na djelovima kat. parcela broj 178 i 179/2 KO Gornja Polja.

Dokumentacija za odlučivanje - preuzmite

Obavještenje za zainteresovanu javnost - preuzmite

_____________________________________________________

Obavještenje-doneseno rješenje-nije potrebna procjena uticaja

Rješenje- bazen- akva park

 03.03.2023

 

 

 

 

 __________

 08.11.2023

OBAVJEŠTENJE-preuzmite

DOO „ALWIR“, Junaka Mojkovačke bitke bb, Mojkovac, dana 27.02.2023. godine podnijelo Zahtjev broj 09-322/23-311-4, za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, projekta izgradnje poslovnog objekta “Poslovni objekat – postrojenje za hladno izvlačenje žice”, u zahvatu DUP-a “Babića polje 2 – dio biznis zona”, na urbanističkim parcelama UP5 i UP6, odnosno na katastarskim parcelama broj 425/13 i 425/8 KO Gornja Polja.

Obavještenje za zainteresovanu javnost- preuzmite

Elaborat- preuzmite

_____________________________________________________

Rješenje-saglasnost na elaborat

Obavještenje za zainteresovanu javnost

 13.02.2023

OBAVJEŠTENJE-preuzmite

Ministarstvo pravde, ulica Vuka Karadžića 3, 81000 Podgorica, dana 17.01.2022. godine, podnijelo Zahtjev broj 07-016/23-414, zaveden  u Opštini Mojkovac pod brojem 09-322/23-75 dana 19.01.2023. godine, za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu, čija se izgradnja planira na lokaciji koja se nalazi na kat. parcelama broj 1089, 1090, 1091, 1092,1093, 1094 i dijelu kat. parcele broj 1270 KO Stevanovac, Opština Mojkovac.

Dokumentacija za odlučivanje-preuzmite
_____________________________________________________

09.01.2023


__________

 

07.02.2023

OBAVJEŠTENJE - preuzmite

DOO „ALWIR“, Junaka Mojkovačke bitke bb, Mojkovac, dana 29.12.2022. godine podnijelo Zahtjev broj 09-322/22-1524, za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, projekta “Poslovni objekat – postrojenje za hladno izvlačenje žice”, u zahvatu DUP-a “Babića polje 2 – dio biznis zona”, na urbanističkim parcelama UP5 i UP6, odnosno na katastarskim parcelama broj 425/13 i 425/8 KO Gornja Polja.

Dokumentacija za odlučivanje - preuzmite

_____________________________________________________

Obavještenje za zainteresovanu javnost

Rješenje

 

 

23.12.2022

 

 

__________

13.01.2023

 

__________

16.11.2023

OBAVJEŠTENJE - preuzmite

Ministarstvo pravde, ulica Vuka Karadžića 3, 81000 Podgorica, dana 16.12.2022. godine, podnijelo Zahtjev broj 07-011/22-12397, zaveden  u Opštini Mojkovac pod brojem 09-322/22-1475 dana 21.12.2022. godine, za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, čija se izgradnja planira na lokaciji koja se nalazi na kat. parcelama broj 1089, 1090, 1091, 1092,1093, 1094 i dijelu kat. parcele broj 1270 KO Stevanovac, Opština Mojkovac.

Dokumentacija za odlučivanje - preuzmite

_____________________________________________________

Obavjestenje za zainteresovanu javnost 

Rješenje 

_____________________________________________________

Obavještenje

Rešenje na Elaborat procjene životne sredine projekta

 

 2022.

 
10.10.2022.

__________


27.10.2022.

 OBAVJEŠTENJE - preuzmite

 „PANORAMA MARKETI“ d.o.o, Podbišće bb, Mojkovac, dana 06.10.2022. godine   podnijelo  Zahtjev broj 09-322/22-1174, za odlučivanje o potrebi izrade elaborata   procjene uticaja na životnu sredinu, projekta “PRIVREMENI OBJEKAT – MONTAŽNI   OBJEKAT ZA PRANJE VOZILA”, na lokaciji koja se nalazi na dijelu katastarske   parcele broj 444 KO Podbišće, odnosno na dijelu UP 1-45, u zahvatu DUP-a “Podbišće   1”, Opština Mojkovac

Dokumentacija za odlučivanje - preuzmite
_____________________________________________________

 Obavještenje-doneseno rješenje-nije potrebna procjena uticaja


 Rješenje- Panorama Marketiješenje- Panorama Marketi20.07.2022.


__________ 17.11.2022

OBAVJEŠTENJE - preuzmite 

DOO "Best produkt" Mojkovac, podnijelo je  zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu projekta farme za tov brojlera, koji se planira na katastarskoj parceli broj 549 KO Podbišće
,Opština Mojkovac

Elaborat - preuzmite
_____________________________________________________


Obavještenje za zainteresovanu javnost

Rješenje- saglasnost na elaborat

Inovirani Elaborat 

11.07.2022.

OBAVJEŠTENJE - preuzmite 

Uprava za saobraćaj,
Ul. IV Proleterske br. 19, Podgorica, podnijela je  zahtjev, Agenciji za zaštitu živitne sredine, za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju mosta na rijeci Tari, na KO Podbičće i KO Bjelojevići,Opština Mojkovac

Elaborat - preuzmite

Opšta dokumentacija - preuzmite

Potpisi-preuzmite

Prilozi - preuzmite


__________
11.03.2022.


__________

02.03.2022.

Opština Mojkovac- procjena uticaja na životnu sredinu izgradnja vodovodne mreže u naselju Rudnica
_____________________________________________________ 
Obavještenje-doneseno rješenje-nije portebna procjena uticaja 

Rješenje - Opština Mojkovac-vodovod Rudnica

_____________________________________________________ 
Obavještenje - preuzmite

Dokumentacija - preuzmite fajl 

08.02.2022.

___________

 25.01.2022. 

„CLEAR RIVER“ D.O.O, Ljevak bb, Bistrica, Mojkovac- procjena uticaja na životnu sredinu “Turističko naselje „Bistrica“- kompleks objekata za smještaj turista u okviru stambenog dijela poljoprivrednog gazdinstva – I faza”
_____________________________________________________ 
Obavještenje-doneseno rješenje-nije portebna procjena uticaja 

Rješenje - Clear river DOO
 

_____________________________________________________ Obavještenje - preuzmite

Dokumentacija - preuzmite fajl 1

Dokumentacija - preuzmite fajl 2


 2021.

 

___________

 

22.12.2021.

____________

09.12.2021. 

"GRABOVICA" DOO MOJKOVAC- procjena uticaja na životnu sredinu postrojenja za proizvodnju peleta u KO Gornja Polja Mojkovac
_____________________________________________________ 

Obavještenje-doneseno rješenje-nije portebna procjena uticaja 

Rješenje - Grabovica DOO

_______________________________________


Obavještenje - preuzmite

Dokumentacija - preuzmite
19.01.2021.  "BRSKOVO MINE" DOO PODGORICA - procjena uticaja na životnu sredinu poslovno skladišni prostor Mojkovac

Obavještenje-potrebna procjena uticaja na životnu sredinu - preuzmite

Rješenje-potrebna procjena uticaja na životnu sredinu- preuzmite
15.01.2021.  "CRNAGORAPUT" AD PODGORICA - procjena uticaja na životnu sredinu postrojenja za drobljenje i prosijavanje kamena u KO Podbišće Mojkovac

Obavještenje - preuzmite

Dokumentacija - preuzmite


 2020.

 

 

19.01.2021.

 

30.12.2020. 

"BRSKOVO MINE" DOO PODGORICA - procjena uticaja na životnu sredinu poslovno skladišni prostor Mojkovac

Obavještenje-potrebna procjena uticaja na životnu sredinu - preuzmite

Rješenje-potrebna procjena uticaja na životnu sredinu- preuzmite


Obavještenje - preuzmite

Dokumentacija - preuzmite
18.12.2020.  "CRNAGORAPUT" AD PODGORICA - procjena uticaja na životnu sredinu postrojenja za drobljenje i prosijavanje kamena u KO Podbišće Mojkovac

Obavještenje - preuzmite

Dokumentacija - preuzmite
20.11.2020.  "NORTH DEVELOPMENT" - "Hoteski kompleks Black Pine 4 zvjezdice, osnovni objekat hotela, osnovni objekat A i depadans B"

Obavještenje - preuzmite

Dokumentacija - preuzmite

23.09.2020.10.09.2020.
 
"NORTH DEVELOPMENT" - "Mješoviti kompleks hotel 4 zvjezdice, stambeni objekat A i stambeno-poslovni objekat B sa stanovima za iznajmljivanje

Obavještenje doneseno rješenje nije potr.procj.uticaja - preuzmite

RJEŠENJE - preuzmiteObavještenje - preuzmite

Dokumentacija - preuzmite

18.09.2020.08.09.2020.
 
UPRAVA JAVNIH RADOVA-ugostiteljski objekat  sa rentianjem sportske opreme za potrebe razvoja ski centra Žarski

Obavještenje doneseno rješenje nije potr.procj.uticaja - preuzmite

RJEŠENJE - preuzmiteObavještenje - preuzmite

Dokumentacija - preuzmite

18.09.2020.
08.09.2020.
OPŠTINA MOJKOVAC-Vodoizvorište Gojakoviće

Obavještenje doneseno rješenje nije potr.procj.uticaja - preuzmite

RJEŠENJE - preuzmiteObavještenje - preuzmite

Dokumentacija - preuzmite

 

07.08.2020.

 

27.07.2020.

BLAŽEVIĆ SLAVENKO

Obavještenje doneseno rješenje nije potr.procj.uticaja - preuzmite

RJEŠENJE - preuzmite

Obavještenje - preuzmite

Dokumentacija - preuzmite

30.07.2020.20.07.2020.

"BEST PRODUKT" DOO

O
bavještenje doneseno rješenje POTREBAN el.procj.uticaja - preuzmite

RJEŠENJE - preuzmite


Obavještenje - preuzmite

Dokumentacija - preuzmite

06.07.2020.


23.06.2020.

"BEMAX" DOO

Obavještenje doneseno rješenje nije potr.procj.uticaja - preuzmite

RJEŠENJE - preuzmite

Obavještenje - preuzmite

Zahtjev-preuzmite

Dokumentacija - preuzmite

20.05.2020.

UPRAVA JAVNIH RADOVA CRNE GORE

Obavještenje - preuzmite

12.03.2020.

"CRNAGORAPUT" AD

Obavještenje - preuzmite

Dokumentacija - preuzmite


2019.

 
DATUM/PODNOSILAC

DOO "BRAĆA JOKIĆ

26.07.2019.

Obavještenje - preuzmite
Zahtjev-preuzmite
Dokumentacija - preuzmite
Obavještenje-rješenje-nije potr.procj.-preuzmite

RJEŠENJE


2018.

 
DATUM/PODNOSILAC

SZR "ZINDOVIĆ" AUTO SERVIS

04.10.2018.

Obavještenje - preuzmite

Rješenje - nije potrbna procjena uticaja na ž.s.

25.09.2018. Obavještenje - podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na ž.sredinu
Dokumentacija - Zindović

DOO  "C&S ENERGY " PODGORICA

 DOO  "C&S ENERGY " PODGORICA

Obavještenje - podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na ž.sredinu

Dokumentacija 

- Elaborat "Bjelojevićka 2"

- Elaborat "Bjelojevićka 2"- opšti dio - 1

- Elaborat "Bjelojevićka 2"- opšti dio - 2

 

2017.

 

 

DOO  "MRDO"

09.11.2017.

 

Obavještenje - podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na ž.sredinu

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

 

TRANSFERNA STANICA

01.11.2017.

 

Obavještenje - podnijet zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na ž.sredinu

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

 

shadow

 

 

"BEST PRODUKT"

 

Rješenje- saglasnosti na

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Obavještenje - rješenje saglasnost na

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Obavještenje - podnijet zahtjev za davanje saglasnosti na

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

 

18.04.2017.

Obavještenje za zainteresovanu javnost Radojević Milorad

Rješenje - Radojević Milorad

 

06.04.2017.

Obavještenje za zainteresovanu javnost Radojević Milorad

Zahtjev Radojević Milorad

Upitnik-Radojević Milorad

 

 

 

2016,

 

03.09.2016.

obavještenje za zainteresovanu javnost DOO "BEST PRODUKT"

Rješenje - potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

 

22.01.2016.

obavještenje za zainteresovanu javnost DOO "MTEL"

Rješenje - potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

 

01.12.2015.

obavještenje za zainteresovanu javnost DOO "MONTE TURK"

Rješenje - potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

 

21.10.2014.

Rješenje po zahtjevu Opštine Mojkovac DOWNLOAD

 

01.10.2014.

obavještenje za zainteresovanu javnost OPŠTINA MOJKOVAC

Preuzmite komplet dokumentaciju za zahtjev OPŠTINA MOJKOVAC - DOWNLOAD

 

Ranija obavještenja

obavještenje za zainteresovanu javnost "Aluline"
Preuzmite komplet dokumentaciju za zahtjev DOO "ALULINE" - DOWNLOAD
obavještenje za zainteresovanu javnost Danko Vasić
obavještenje za zainteresovanu javnost "Nesiren"
Preuzmite komplet dokumentaciju za zahtjev DOO "Nesiren" - DOWNLOAD
obavještenje za zainteresovanu javnost -------  zahtjev "Aluline" DOO iz Bijelog Polja
zahtjev Direkcije za saobraćaj CG
zahtjev preduzeće DOO "PILESAJD" Mojkovac ----- objava data saglasnost DOO "Pilesajd"
Bazna stanica mobilne telefonije "Žari
Bazna stanica mobilne telefonije "Štitarica"
Pasivno prečišćavanje potoka Žuta prla
Preduzeće" Flores" DOO Gojakovići-Mojkovac

 

OBAVJEŠTENJA JAVNOSTI -integrisane dozvole

 

© 2024 Bild studio