Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

XIV SJEDNICA SO MOJKOVAC

XIV Sjednica SO Mojkovac će se održati dana 20. jula 2020. godine (ponedjeljak), sa početkom u 10 časova u sali Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac.
D N E V N I    R E D

1. Potvrdjivanje mandata odbornika popunom upražnjenog odborničkog mjesta
2. Predlog Odluke o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2019. godinu
3. Predlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Mojkovac za 2020. godinu
4. Predlog Odluke o oslobađanju plaćanja dijela obaveze po osnovu godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta za 2020. godinu
5. Predlog Odluke o oslobađanju Turističke organizacije Mojkovac plaćanja naknade za postavljene reklamne panoe na zemljištu pored magistralnog puta u zoni zahvata DUP-a za 2020 i 2021. godinu
6. Predlog Odluke o oslobađanju plaćanja dijela obaveza po osnovu godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata na lokaciji “Kruške” koji za pristup tim objektima koriste lokalni i nekategorisani put za 2020 i 2021. godinu
7. Predlog Odluke o razrješenju članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
8. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama podrške građanima i privrednim subjektima na teritoriji opštine Mojkovac
9. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora direktora DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac
10. Predlog Izvještaja o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Mojkovac za 2019. godinu
11. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2020. godinu
12. Predlog Izvještaja o radu DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2019. godinu
13. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2020. godinu.
14. Odbornička pitanja

            Molimo da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti prisustva obavijestiti lično ili na telefon 069-057-436 i 069-366-140.

© 2024 Bild studio