Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Javne nabavke - ranije godine

Poštovani, na ovoj stranici možete pregledati i preuzeti pozive za javne nabavke, odluke i ugovore po istim. Klikom na link preuzimate željeni dokument.

 (Ukoliko na računaru nemate instaliran WIN RAR kliknite na ovaj link, instalirajte WIN RAR i potom preuzmite tendersku dokumentaciju)

 

  

2023

 
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki

PLAN
JAVNIH NABAVKI
2023.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM POSTUPCIMA I ZAKLJUČENIM UGOVORIMA 1.1-30.06.23.
IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI 1.1-30.06.23.

 

2023. 
OPIS

              Tenderska
          dokumentacija/
              zahtjevi za
             dostavljanje
                ponuda

 

OBAVJEŠTENJE O ISHODU     UGOVOR
J18-23   Nabavka kombinovanog baterijskog razvalnog alata J18-23 01-426/24-93   01-426/24-119 23.01.2024  
J17-23 Nabavka kontejnera za razdvajanje mokre i suve frakcije J17-23 01-426/24-111   01-426/24-135 25.01.2024
J16-23  Nabavka priplodnih ovnova  J16-23 01-426/23-2868  01-426/23-2869 29.12.2023
J15-23 Nabavka priplodnih koza J15-23 01-426/23-2730  01-426/26-2872 29.12.2023 
J14-23  Nabavka priplodnih ovnova  J14-23  01-426/23-2702  
J12-23   Izgradnja terena za atletska bacanja J12-23 01-426/23-2576  01-426/23-2595 04.12.2023 
01-426/24-928
24.04.2024
J13-23  Nabavka priplodnih ovnova J13-23 01-426/23-2499   
J11-23  Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na asfaltiranju putnog pravca Mramor-Burenski do-Meki do J11-23 01-426/23-2501  01-426/23-2521 24.11.2023
J10-23  Izgradnja terena za atletska bacanja J10-23  01-426/23-2406  
J9-23  Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na asfaltiranju nekategorisanog puta Krlje-Bojna Njiva J9-23 01-426/23-2477  01-426/23-2478 20.11.2023
J8-23 Nabavka priplodnih koza J8-23 01-426/23-2298   
J7-23  Izgradnja terena za atletska bacanja J7-23 01-426/23-2227   
J6-23 Nabavka priplodnih koza J6-23 01-426/23-2228   
J5-23 Nabavka košnica J5-23 01-426/23-2239   01-426/23-2299
A4-23 Asfaltiranje putnog pravca Mramor-Burenski do-Meki do A4-23  01-426/23-2450   01-426/23-2528 24.11.2023
A3-23 Asfaltiranje nekategorisanog puta Krlje-Bojna Njiva A3-23  01-426/23-2413 01-426/23-2451 17.11.2023 
J4-23 Nabavka koka nosilja  J4-23 01-426/23-2095   01-426/23-2147 17.10.2023
J3-23 Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji lokalnih puteva J3-23 01-426/23-1737 

01-426/23-1755 
08.08.2023

J2-23 Gorivo J2-23 01-426/23-1406

01-426/23-1433
26.06.2023 

A2-23 Sanacija lokalnih puteva u opštini Mojkovac A2-23 01-426/23-1414 

 01-426/23-1594

20.07.2023

A1-23 Izgradnja dvosmjerne saobraćajnice sa obostranim trotoarima u ulici Oslobodilačkih ratova u Mojkovcu A1-23 01-426/23-1407

01-426/23-1593

20.07.2023 

J1-23 Radovi na adaptaciji dijela krovne konstrukcije i adaptaciji dijela trotoara-JZU Dom zdravlja J1-23 01-426/23-656  13.03.2023 

01-426/23-1049
27.04.2023

01-426/23-1050
27.04.2023 

 

 

 

  

2022

 
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki

PLAN
JAVNIH NABAVKI
2022.

PRAVILNIK
o sprovođenju
jednostavnih
 nabavki

PRAVILNIK
o sprovođenju
postupka
hitnih nabavki

PRAVILNIK
nabavke male
vrijednosti


IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM POSTUPCIMA I ZAKLJUČENIM UGOVORIMA 1.1-31.12.22.


IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI 1.1.-31.12.22.

 

2022. 
OPIS

              Tenderska
          dokumentacija/
              zahtjevi za
             dostavljanje
                ponuda

 

OBAVJEŠTENJE O ISHODU     UGOVOR
Izmjena postupkaJ4-22 Nabavka zaštitne opreme za prilaz vatri za Službu zaštite i spašavanja   01-426/23-288
06.02.2023.  
 01-426/23-401
10.02.2023
Zahtjev za dostavljanje ponuda J4-22 za nabavku zaštitne opreme za prilaz vatri za Službu zaštite i spašavanja      
Poziv za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke RADOVI-Sanacija lokalnih puteva u opštini Mojkovac A2-22 od 10.10.2022.  TD-A2-22 Word 01-426/22-2038
28.11.2022. 
01-426/22-2051
29.11.2022 
Poziv za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke TD-A1-22 Word

01-426/22-1873
31.10.2022. 

01-426/22- 1891 
03.11.2022
Zahtjev za podnošenje ponuda za nabaku kancelarijskog materijala - J3-22   01-426/22-751
13.05.2022.  
01-426/22-788
20.05.2022.  
Zahtjev za podnošenje ponuda za nabaku goriva - ponovljen-J2-22   01-426/22-727
11.05.2022. 
01-426/22-776
18.05.2022. 
Zahtjev za podnošenje ponuda za nabaku goriva   01-426/22-648
28.04.2022.
 

 

 

  

2021

 

PLAN

JAVNIH NABAVKI

2021.

PRAVILNIK

o sprovođenju

jednostavnih

 nabavki

PRAVILNIK

o sprovođenju

postupka

hitnih nabavki

PRAVILNIK

nabavke male

vrijednosti

                                                                       

2021. 
OPIS

TENDERSKA DOKUMENTACIJA/ ZAHTJEVI ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ODLUKA

UGOVOR
Postupak jednostavne nabavke - nabavka novog teretnog vozila pick-up-J11-21   OBAVJEŠTENJE O ISHODU 01-426/21-1412 od 02.09.2021. 
Postupak jednostavne nabavke - nabavka kancelarijskog materijala-J8-21   OBAVJEŠTENJE O ISHODU 01-426/21-1292 od 12.08.2021.  
Postupak jednostavne nabavke - nabavka radova na sanaciji nedostataka na vodovodnoj mreži u naselju Ravni-J10-21   ODLUKA O IZBORU  01-426/21-1301 od 16.08.2021. 
Otvoreni postupak javne nabavke radova na izgradnji-modernizaciji infrastrukture u Mojkovcu A1-21   ODLUKA O IZBORU 01-426/21-1214 od 02.08.2021.  
Postupak jednostavne nabavke - nabavka goriva-J9-21   OBAVJEŠTENJE O ISHODU 01-426/21-1053 od 05.07.2021. 
Postupak jednostavne nabavke - nabavka goriva-J6-21   OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Postupak jednostavne nabavke - nabavka radova na izgradnji rasvjete u Poljima-J7-21   OBAVJEŠTENJE O ISHODU 01-426/21-973 od 22.06.2021.   
Postupak jednostavne nabavke - nabavka robe-nabavka sportskih trenerki-J5-21   OBAVJEŠTENJE O ISHODU  01-426/21-1178 od 23.07.2021.
Postupak jednostavne nabavke - nabavka radova na iygradnji vodovoda u Kaludri - Mojkovac-J4-21   OBAVJEŠTENJE O ISHODU 01-426/21-923 od 04.06.2021.   
Postupak jednostavne nabavke - nabavka sertifikovanog sadnog materijala, sadnice maline Enrosadira-J3-21   OBAVJEŠTENJE O ISHODU   
Postupak jednostavne nabavke - izrada geodetskih i geoloških podloga za izradu Glavnog projekta sanacije klizišta Stevanovac, na dijelu puta Mojkovac-Slatina, u zahvatu PUP-a Mojkovac, dužina cca 300m-J2-21   OBAVJEŠTENJE O ISHODU  01-426/21-658 od 19.04.2021.  
Postupak jednostavne nabavke - nabavke robe: Hardver i softver za mini kompjutere    OBAVJEŠTENJE O ISHODU 01-426/21-398 od 08.03.2021.


RANIJE JAVNE NABAVKE

 

  

IZVJEŠTAJ JAVNE NABAVKE 2020

 

                                                                       

  

2020

 

PLAN

JAVNIH NABAVKI

2020.

PRAVILNIK

o sprovođenju

jednostavnih

 nabavki

PRAVILNIK

o sprovođenju

postupka

hitnih nabavki

PRAVILNIK

nabavke male

vrijednosti

                                                                       

2020. 
OPIS

TENDERSKA DOKUMENTACIJA/ ZAHTJEVI ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

IZMJENA/POJAŠ

TENDERSKE

DOKUMENTACIJE

ODLUKA

UGOVOR
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku usluga  izrade Glavnog projekta puta Mojkovac-Stevanovac, faze hidrotehnike elektrotehničke instalacije, u zahvatu PUP-a Mojkovac     OBAVJEŠTENJE O ISHODU   01-426/20-2368 30.12.2020.
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku radova na kanalisanju otpadnih voda     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  01-426/20-2358 28.12.2020.
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku radova na izgradnji lokalne infrastrukture na teritoriji opštine Mojkovac       OBAVJEŠTENJE O ISHODU   01-426/20-2380 30.12.2020. 
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku radova na rekonstrukciji nekategorisanih puteva -ponovni     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  01-426/20-2381 30.12.2020. 
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku radova na rekonstrukciji nekategorisanih puteva      OBAVJEŠTENJE O ISHODU 
 
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku radova na uređenju prostora na teritoriji opštine Mojkovac, sanacije klizišta i izgradnje potpornih zidova     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  01-426/20-2282 od 16.12.2020. 
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku radova na izgradnji fekalne i atmosferske kanalizacije, infrastrukturno opremanje objekta zgrade "Skijalište"     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  01-426/20-2254od 11.12.2020.
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku radova na uređenju prostora na teritoriji opštine Mojkovac, sanacije klizišta i izgradnje potpornih zidova     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku usluge izrade geodetskih i geoloških podloga za izradu GP puta Mojkovac-Stevanovac od priključka na magistralni put M2 do planiranog kompleksa ZIKS-a     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku usluge izrade geodetskih i geoloških podloga zaizradu GP puta Mojkovac-Slatina dionica Tutići dužine 3,8km     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku i ugradnju sistema pumpi za dva vodovoda u ruralnom području opštine Mojkovac     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku usluge  na izradi Glavnog projekta Upbr 79     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku radova na uređenju prostora na teritoriji opštine Mojkovace     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku robe nabavka udzbenika za I, II, III, IV razred osnovne škole     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku robe nabavka sportskog mobilijara i rekvizita za opremanje sportskih terena na otvorenom     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku radova na sanaciji lokalnih puteva     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M10/20 za nabavku ROBE kancelarijski materijal br. 01-426/20-1342 od 18.05.2020.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Odluka o pokretanju postupka hitne nabavke za nabavku sadnog materijala za ratarsku kulturu krompir i plastenika za gajenje povrća U1/20 br. 01-426/20-1115 od 15.05.2020.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU 01-426/20-1142 od 20.05.2020.
POZIV za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke RADOVI - Rekonstrukcija ul. M.Damjanovića i V.Šćepanovića A1/20  od 30.04.2020.

 

 IZMJENA 2 TD - Word

IZMJENA 2 TD - PDF

Pojasnjenje
.doc
Pojasnjenje pdf

 

IZMJENA TD - Word

IZMJENA  TD - PDF

TD - Word

TD - PDF
   ODLUKA O IZBORU NAJP. PONUDE 01-426/20-1298 od 09.06.2020.
POZIV za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke ROBE - GORIVO A2/20  od 24.04.2020. TD - Word

TD - PDF
  ODLUKA O IZBORU NAJP. PONUDE  01-018/20-1438 od 6.7.2020.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M9/20 za nabavku ROBE table sa brpjevima za stambene i poslovne zgrade  br. 01-426/20-802 od 16.04.2020.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M8/20 za nabavku RADOVA na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica  br. 01-426/20-726 od 10.04.2020.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M7/20 za nabavku RADOVA na rekonstrukciji pješačke staze u Poljima  br. 01-426/20-725 od 10.04.2020.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M6/20 za nabavku USLUGE izrade Glavnog projekta rekonstrukcije gradske ulice br. 01-426/20-518 od 30.03.2020.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M5/20 za nabavku USLUGE izrade Glavnog projekta rekonstrukcije gradskog trga i parkovskih površina br. 01-517/20-453 od 30.03.2020.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M4/20 za nabavku USLUGE izrade Glavnog projekta rekonstrukcije ulice Lj. Bakoča od Njegoševe do M. Damjanovica, broj 01-426/20-453 od 18.03.2020.

    OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M3/20 za nabavku RADOVA na izgradnji Infocentar II faza,broj                01-426/20-449 od 17.03.2020.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU   
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M2/20 za nabavku USLUGE izrade Glavnog projekta rekonstrukcije Trga i parkovskih površina, broj 01-426/20-452 od 18.03.2020.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti B1/20 za nabavku novog putničkog motornog vozila, broj 01-426/20-390 od 10.03.2020. Zahtjev-Word

Zahtjev - PDF
   OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M1/20 za nabavku USLUGE radio prenosa sjednica SO Mojkovac, oglsa i obavještenja, broj 426/20-01/1-179 od 06.02.2020.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  

 

 

  

2019

 
IZVJEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA 2019.

PLAN

JAVNIH NABAVKI

2019.

PRAVILNIK

o sprovođenju

postupka

hitnih nabavki

PRAVILNIK

nabavke male

vrijednosti

                                                                       

2019. 
OPIS

TENDERSKA DOKUMENTACIJA/ ZAHTJEVI ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

IZMJENA/POJAŠ

TENDERSKE

DOKUMENTACIJE

ODLUKA

UGOVOR
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku radova na adaptaciji objekta Skijališta CG M12-19 08.11.2019.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA  
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku za nabavku radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Mojkovac A6-19 31.10.2019. TEND.DOK-PDF
TEND.D - WORD
  ODLUKA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE  01-2291
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku radova na izgradnji Infocentar Faza I M11-19 18.10.2019.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku radova na sanaciji nekategorisanih puteva B5-19 10.10.2019.

Izmjena 1 TD-PDF
Izmj 1 TD-WORD
__________ 

Zahtjev - word
Zahtjev - pdf

  OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA  
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku za nabavku PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA A5-19 04.10.2019. Izmjena 1 TD-PDF
Izmj 1 TD-WORD
_____________

TEND.DOK-PDF
TEND.D - WORD
  ODLUKA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE  01-1946
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku usluge izrade revidiranog glavnog projekta za "Infocentar" 01-1592 od 24.09.19.M9-19     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na objektu Lamela-III faza 01-1442 od 03.09.19.M9-19     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA  01-1755
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku za nabavku radova na izgradnji stambenog objekta Lamela III  A3-19 23.07.2019.

Izmjena 5 TD-PDF
Izmj 5 TD-WORD
__________ 

Izmjena 4 TD-PDF
Pojašnjenje TD A3
__________ 

Izmjena 3 TD-PDF
Izmj 3 TD-WORD
__________ 

Izmjena 2TD-PDF
Izmj 2 TD-WORD
__________ 

Izmjena 1 TD-PDF
Izmj 1 TD-WORD
__________ 

TD-PDF
TD - WORD

  ODLUKA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE  
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku za nabavku radova na modernizaciji lokalnih puteva u opštini Mojkovac  A4-19 19.07.2019.


Izmjena TD-PDF
Izmj   TD-WORD
__________ 

TD-PDF
TD - WORD

  ODLUKA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE   01-1446
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku radova na izgradnji pješačke staze u Poljima-III faza 01-1070 od 19.06.19.M8-19     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku jagnjica i ovnova romanovski rase broj  01-1060 od 17.06.19.M7-19     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku kancelarijskog materijala broj  01-1020 od 11.06.19.M6-19     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku radova na sanaciji vodovoda u naselju Tutići broj  01-995 od 05.06.2019.M5-19     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku radova na sanaciji vodovoda u Podbišću faza III broj  01-927 od 28.05.2019.M3-19     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku radova na sanaciji visećeg mosta u Kaludri 01-774 od 07.05.2019.M3-19     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA     
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku radova na zamjeni habajućeg sloja u naselju Tutići broj  01-741 od 25.04.2019.B4-19

ZAHTJEV PDF

ZAHTJEV WORD

  OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA     
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku radovana rekonstrukciji otkupnog centra 01-483 26.03.2019.M2-19     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA    
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku radova sanacija saobraćajnica01-460 21.03.2019. B3-19 ZAHTJEV   OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA    
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku usluga izrada projektne dokumentacije-Glavni projekat stabilizacija kosina na dijelu lokalnog puta Štitarička grla 01-453 20.03.2019. B2-19 ZAHTJEV   OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA   
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku za nabavku TERETNOG MOTORNOG VOZILA PICK-UP (NOVO)  A2-19 21.02.2019. TENDERSKA DOKUMENT   ODLUKA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE    01-832
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku usluga izrada projektne dokumentacije-Glavni projekat ulice Đura Đukića 01-281 20.02.2019. B1-19 ZAHTJEV   OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA    
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku za nabavku roba nabavka GORIVA  A1-19 120.02.2019. TENDERSKA DOKUMENT.
  ODLUKA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE   01-1011
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku usluga radio prenosa sjednica skupštine opštine 01-157 04.02.2019. M1-19  
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA   

 

   

2018

 

PLAN

JAVNIH NABAVKI

2018.

PRAVILNIK

o sprovođenju

postupka

hitnih nabavki

PRAVILNIK

nabavke male

vrijednosti

PREGOVARAČKI POSTUPAK

bez prethodne objave poziva

 

2018.

OPIS

TENDERSKA DOKUMENTACIJA/ ZAHTJEVI ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

IZMJENA/POJAŠ

TENDERSKE

DOKUMENTACIJE

ODLUKA

UGOVOR
Nabavka usluge izrade Glavnog projekta uređenje terene 2Zeleni vidikovac" Mojkovac M9/18         01-1727od 05.12.2018.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA  
Postupak S1/18 neposredni sporazum - izvođenje radova na rekonstrukciji vodovoda Podbišće II faza       01-1332
Nabavka usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova II faze lamela II višeporodičnog objekta u Mojkovcu M8/18         01-1339 od 11.09.2018.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA 01-1382 
Nabavka usluge izrade Programa privremenih objekata za područje Opštine Mojkovac     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA   
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku jagnjica i ovnova Romanovske raseB5-18 10.08.2018. WORD - zahtjev   OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA   
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku radova na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove hidrotehničke - vodovodne mreže vodovod Podbišće - Faza II B4-18 18.07.2018. WORD - zahtjev   OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA   
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku za nabavku radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta II faza –zanatski radovi, ViK, elektro radovi i uređenje terena - A2-18 10.07.2018. TD - WORD

IZMJENA 1 

POJAŠNJENJE 1 

IZMJENA 2 

POJAŠNJENJE 2 

IZMJENA 3 

 ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE  01-1363
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku roba kancelarijskog materijala M6-18 07.06.2018.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA  
 Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke malih vrijednosti - nabavka uslge izrade projektne dokumentacije Glavni projekat Pasarela I faza B3-18 04.06.2018.

WORD - zahtjev

PDF - zahtjev

UTU

   OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA   
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku radova na izgradnji elektro mreže Gornja i Donja Polja Mojkovac II faza M5-18 29.05.2018.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA  01-935 
 Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke malih vrijednosti - nabavka goriva B2-18 17.05.2018.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku usluga radio prenosa sjednica skupštine opštine M4-18 17.05.2018.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA    
 Zahtjev za dostavljanje ponuda nabavke malih vrijednosti - nabavka maline kontejnerke B1-18 16.05.2018.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA   
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku za nabavku radova na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove hidrotehničke - vodovodne mreže vodovod Podbišće - Faza II A1-18 15.05.2018.

PREUZMITE

WORD

PDF

 

OBUSTAVLJEN

Odluka o obustavljanju 

 
Zahtjev za dostavljanje ponuda MALE VRIJEDNOSTI za nabavku raćunarske opreme M3/18  01-494 od 11.04.2018. PREUZMITE ZAHTJEV    OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA  
Zahtjev za dostavljanje ponuda MALE VRIJEDNOSTI za nabavku izvođenja radova na montaži i ugradnji fitnes sprava na sportsko rekreativnoj zoni M2/18  01-247 od 02.03.2018. PREUZMITE ZAHTJEV    OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA   
Zahtjev za dostavljanje ponuda MALE VRIJEDNOSTI za nabavku izvođenja radova na montaži i ugradnji fitnes sprava na sportsko rekreativnoj zoni M1/18  01-95 od 9.02.2018. PREUZMITE ZAHTJEV    OBUSTAVLJEN  

 

 

2017.

 

PLAN

JAVNIH NABAVKI

2017- izmijenjen

PRAVILNIK

nabavke male

vrijednosti

PREGOVARAČKI POSTUPAK

bez prethodne objave poziva

 

2017.

OPIS

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

IZMJENA/POJAŠ

TENDERSKE

DOKUMENTACIJE

ODLUKA UGOVOR
Zahtjev za  dostavljanje ponuda za postupak nabavke male vrijednosti za nabavku izrade Elaborata eksproprijacije lokaliteta  Zarski, br. M2/17 01-1403 OD 14.11.2017.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA 01-1522
Zahtjev za  dostavljanje ponuda za postupak nabavke male vrijednosti za nabavku izvođenja radova na izgradnji VODOVODA u Podbišću, br. M1/17 01-1041 od 10.08.2017.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA 01-1094
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku izvođenja radova na rekonstrukciji gradskog parkinga PONOVLJEN, broj A4/17 od 21.06.2017. TENDERSKA DOKUMENTACIJA   ODLUKA O OBUSTAVLJANJU  
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku izvođenja radova na instaliranju putne rasvjete i puštanju u rad uređaja javne rasvjete u Poljima PONOVLJEN, broj B11/17 od 25.05.2017. TENDERSKA DOKUMENTACIJA   ODLUKA O IZBORU 01-947
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku izvođenja radova na izgradnji ulične rasvjete u DUP Centar sa G. Mojkovcem PONOVLJEN, broj B10/17 od 25.05.2017. TENDERSKA DOKUMENTACIJA   ODLUKA O OBUSTAVLJANJU  
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku izvođenja radova na izgradnji objekta za stanovanje u Rudnici, broj A3/17 od 19.05.2017. TENDERSKA DOKUMENTACIJA

1.Pojašnjenje

TD A3/17

 

2.Pojašnjenje

TD A3/17 3.6

 

3.Pojašnjenje

TD A3/17

 

4.Izmjena

TD A3/17

 

5.Pojašnjenje

TD A3/17

 

6.Pojašnjenje

TD A3/17

 

7.Pojašnjenje

TD A3/17

 

8.Izmjena

TD A3/17

ODLUKA O IZBORU 01-1033
Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke šopingom  za nabavku radova na sanaciji postojećeg nekategorisanog puta Bjelojevići-Pržišta, broj B9/17 od 09.05.2017. TENDERSKA DOKUMENTACIJA   ODLUKA O IZBORU 01-720
Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke šopingom  za nabavku radova na sanaciji postojećeg nekategorisanog puta u MZ Žari, broj B8/17 od 27.04.2017. TENDERSKA DOKUMENTACIJA   ODLUKA O IZBORU 01-697
Poziv za javno nadmetanje u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku izvođenja radova na rekonstrukciji gradskog parkinga, broj A2/17 od 26.04.2017. TENDERSKA DOKUMENTACIJA

1.Pojašnjenje

TD A2/17

 

2.Pojašnjenje

TD A2/17

 

3.Pojašnjenje

TD A2

 

4.Pojašnjenje

TD A2

 

5.Izmjena TD A2

 

ODLUKA O OBUSTAVLJANJU  
Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke šopingom  za nabavku radova na instaliranju putne rasvjete i puštanju u rad uređaja javne rasvjete u Poljima, broj B5/17 od 10.04.2017. TENDERSKA DOKUMENTACIJA   ODLUKA O OBUSTAVLJANJU  
Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke šopingom  za nabavku izvođenja radova na izgradnji ograde u naselju Tutići, broj B7/17 od 06.04.2017. ponovljen. TENDERSKA DOKUMENTACIJA   ODLUKA O IZBORU 01-592
Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke šopingom  za nabavku usluga deratizacije i dezinfekcije gradskog područja opštine, broj B6/17 od 06.04.2017. TENDERSKA DOKUMENTACIJA IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE B6/17 ODLUKA O IZBORU 01-640
Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke šopingom  za nabavkuusluga prenosa sjednica Skupštine opštine i informisanja javnosti, broj B4/17 od 29.03.2017. TENDERSKA DOKUMENTACIJA   ODLUKA O OBUSTAVLJANJU  
Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke šopingom  za nabavku izvođenja radova na izgradnji ulične rasvjete u DUP Centar sa G. Mojkovcem, broj B3/17 od 23.02.2017. TENDERSKA DOKUMENTACIJA   ODLUKA O OBUSTAVLJANJU  
Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke šopingom  za nabavku kancelarijskog materijala, broj B2/17 od 23.02.2017. TENDERSKA DOKUMENTACIJA   ODLUKA O IZBORU 01-670

Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke šopingom  za nabavku izvođenja radova na izgradnji ograde u naselju Tutići, broj B1/17 od 22.02.2017.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA   ODLUKA O OBUSTAVLJANJU  
Poziv za javno nadmetanje u otovrenom postupku javne nabavke za nabavku goriva, broj A1/17 od 20.02.2017. TENDERSKA DOKUMENTACIJA   ODLUKA O IZBORU 01-764

2016. 

PLAN JAVNIH

NABAVKI 2016.

-izmijenjeni

OPIS

TEND. DOKUMENTACIJA

ODLUKA UGOVOR
Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke ŠOPNGOM za usluge izrade strateške procjene uticja na životnu sredinu za dio DUP "Babića Polja 2" Biznis zona, broj B7/16 od 16.12.2016. TENDERSKA DOKUMENTACIJA Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-171
Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke ŠOPNGOM za usluge izrade planske dokumentacije dio DUP "Babića Polja 2" Biznis zona, broj B6/16 od 01.12.2016. TENDERSKA DOKUMENTACIJA Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-1383

Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke ŠOPNGOM za usluge rizrade planske dokumentacije dio DUP "Babića Polja 2" Biznis zona sa strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu, broj B5/16 od 08.11.2016.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

 

Pojašnjenje 1

Pojašnjenje 2

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke  

Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke ŠOPNGOM za izvođenje radova na

uređenju prostora pored nove zgrade Opštine Mojkovac i izgradnju stepeništabroj B4/16 od 01.08.2016.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-902

Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke ŠOPNGOM za izvođenje radova na

adaptaciji i rekonstrukciji poslovnih prostora čiji je vlasnik Opština Mojkovacbroj B2/16 od 20.07.2016.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-889

Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke ŠOPNGOM za izvođenje radova na

sanaciji puta Gostilovina-Crvena lokva, broj B3-2/16 od 06.07.2016.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-870

Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke ŠOPNGOM za izvođenje radova na

sanaciji puta Gostilovina-Crvena lokva, broj B3/16 od 17.06.2016.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke  
Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke ŠOPNGOM za usluge TV i radio prenosa, broj B1/16 od 18.04.2016. TENDERSKA DOKUMENTACIJA Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke  
Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke ŠOPNGOM za nabavku goriva, broj A1/16 od 11.03.2016. TENDERSKA DOKUMENTACIJA Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-652

 

2015. 

 

PLAN JAVNIH

NABAVKI 2015.

-izmijenjeni

 

IZVJEŠTAJ JAVNIH

NABAVKI 2015.

OPIS

TEND. DOKUMENTACIJA

ODLUKA UGOVOR
Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke ŠOPNGOM za nabavku izvođenja radova na izgradnji vodovoda u Slatini, broj B10/15 od 08.10.2015. TENDERSKA DOKUMENTACIJA Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-1676
Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke ŠOPNGOM za nabavku izvođenja radova na popravci asvaltnih zastora na lokalnom putu Ambarine-Bjelojevići, broj B9/15 od 09.09.2015. TENDERSKA DOKUMENTACIJA Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-1517
Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke ŠOPNGOM za nabavku izvođenja radova na popravci asvaltnih zastora na lokalnom putu Ambarine-Bjelojevići, broj B8/15 od 18.08.2015. TENDERSKA DOKUMENTACIJA Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke  
Poziv za javno nadmetanje u postupku javne nabavke ŠOPNGOM za nabavku izvođenja radova na popravci asvaltnih zastora na lokalnom putu Ambarine-Bjelojevići, broj B7/15 od 24.07.2015. TENDERSKA DOKUMENTACIJA Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke  
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPNGOMza nabavku goriva, broj 01-643 od 29.04.2015.   Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-1129
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPNGOM za nabavku kancelarijskog materijala, broj 01-625 od 28.04.2015.   Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-1011
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPNGOM za radove na popravci asvaltnih zastora lokalnih puteva i ulica, broj 01-613 od 27.04.2015.   Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-919
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPNGOM za usluge prenosa televizijskih emisija, broj 01-545 od 15.04.2015.   Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-863
Zahtjev za dostavljanje ponuda  ŠOPNGOM za radove na tekućem održavanju ulične rasvjete, broj 01-511 od 07.04.2015.   Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke  
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPNGOM za usluge prenosa televizijskih emisija, broj 01-347 od 11.03.2015.   Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke  

 

2014.

PLAN JAVNIH

NABAVKI 2014.

 

OPIS

TEND. DOKUMENTACIJA

ODLUKA UGOVOR
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPNGOM za radove na  sanaciji klizišta na lokalnom putu Mojkovac-Bjelojevići, broj 01-1677 od 29.12.2014. Preuzmite tendersku dokumentaciju Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-307
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPNGOM za radove na  instaliranju i puštanju u rad javne rasvjete, broj 01-1391 od 10.11.2014. Preuzmite tendersku dokumentaciju Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-206
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPNGOM za radove na instaliranju i puštanju u rad javne rasvjete, broj 01-1155 od 18.09.2014. Preuzmite tendersku dokumentaciju Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke  
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPNGOM za radove na asfaltiranju puta Stevanovac-Mramor, broj 01-1154 od 18.09.2014.   Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-1316
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPNGOM za radove na izgradnji vodovodne strukture Pržišta, broj                01-1034 od 22.08.2014. Preuzmite tendersku dokumentaciju Odluka o izboru najpovoljnije ponude  
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPNGOM za radove na asfaltiranju puta Stevanovac-Mramor, broj 01-1023 od 18.08.2014.   Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke  
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPNGOM za radove na izgradnji vodovodne strukture Pržišta, broj 01-945 od 28.07.2014. Preuzmite tendersku dokumentaciju Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke 01-1220
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPNGOM za nabavku solarnih panela, broj 01-877 od 11.07.2014. Preuzmite pojašnjenje Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-1063
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPNGOM za radove na instaliranju i puštanju u rad javne rasvjete, broj 01-831od 03.07.2014. Preuzmite tendersku dokumentaciju Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke  
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPNGOM za nabavku kancelarisjkog materijala, broj 01-830 od 03.07.2014.   Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-1024
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPNGOM za radove na površinskom sloju pješačkih staza, asfaltiranje i popločavanje pješačkih staza, broj 01-664 od 30.05.2014.   Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-927
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPNGOM za radove na izgradnji stepeništa na Gornjem Mojkovcu, broj 01-669 od 30.05.2014.   Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-855
Zahtjev za dostavljanje ponudaŠOPNGOM za radove na rekonstrukciji puta u Gostilovini, broj    01-615 od 16.05.2014.   Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-760
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPNGOM za usluge TV i radio prenosa sjednica SO i izradu programskih sadržaja od interesa za opštinu, broj     01-537 od 28.04.2014.   Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-656

 

 

 

© 2024 Bild studio