Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Propisi-lokalni javni prihodi

Poštovani na ovoj stranici možete pronaći zakonsku regulativu iz oblasti lokalnih prihoda.

 

ZAKONI

sha

- Zakon o upravnom postupku

- Zakon o lokalnoj sampoupravi 

- Zakon o finansiranju lokalne sampouprave 

- Zakon o poreskoj administraciji  

- Zakon o izvršenju i obezbjeđenju 

- Zakon o svojinsko-pravnim odnosima 

- Zakon o porezu na nepokretnost 

- Zakon o putevima 

- Zakon o lokalnim komunalnim taksama 

- Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica 

- Zakon o boravišnoj taksi 

- Zakon o turističkim organizacijama

UREDBE

sha

- Uredba o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržžišne vrijednosti nepokretnosti

ODLUKE

sha

 - Odluka o porezu na nepokretnosti  

 - Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti za V zonu  

- Odluka o lokalnim komunalnim taksama 

- Odluka o naknadi za korišćenje opštinskih puteva 

- Odluka o visini, načinu obračunavanja i plaćanju članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Mojkovac 

- Odluka o boravišnoj taksi

- Odluka o lokalnim administrativnim taksama

 

IZVJEŠTAJI O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE TRŽIŠNE CIJENE NEPOKRETNOSTI

sha

 - Izvještaj o utvrđivanju prosječne tržišne cijene građ.zemljišta, poljoprivrednog zemljišta, neplodnog zemljišta i šuma za 2017. a za utvrđivanje poreza na nepokretnost za 2018. - Preuzmite Izvještaj ovlašćenog vještaka- preuzmi

- Monstat - cijene izvještaj 23/2 od 18.05.2018. 

- Izvještaj o utvrđivanju prosječne tržišne cijene građ.zemljišta, poljoprivrednog zemljišta, neplodnog zemljišta i šuma za 2016. a za utvrđivanje poreza na nepokretnost za 2017. - Preuzmite Izvještaj ovlašćenog vještaka- preuzmi

- Izvještaj o utvrđivanju prosj.trž. cijene nepokretnosti za utvrđivanje poreza na nepokretnost za 2016. -  preuzmi

- Monstat - cijene stanova

- Izvještaj o utvrđivanju prosječne tržišne cijene nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na nepokretnost za 2015. - Preuzmite Izvještaj ovlašćenog vještakapreuzmi

- Izvještaj o utvrđivanju prosječne tržišne cijene nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na nepokretnost za 2014. - Preuzmite Izvještaj ovlašćenog vještaka, procjenjivača - preuzmi

 

© 2024 Bild studio