Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

XI SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MOJKOVAC

Sjednica će se održati dana 4. avgusta 2023. godine, (petak), sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

 
D N E V N I    R E D

1. Predlog Odluke o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2022. godinu,

2. Predlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Mojkovac za 2023. godinu,

3. Predlog Odluke o uspostavljanju službenosti za potrebe „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ d.o.o. Podgorica, radi izgradnje podzemnih kablovskih 10 kV vodova na teritoriji opštine Mojkovac u KO Mojkovac, KO Dobrilovina i KO Podbišće,

4. Predlog Odluke o razrješenju člana Odbora direktora DOO „Komunalne usluge - Gradac“ Mojkovac,

5. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora direktora DOO „Komunalne usluge - Gradac“ Mojkovac,

6. Predlog Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Mojkovac,

7. Predlog Programa uređenja prostora opštine Mojkovac za 2023. godinu,

8. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja,

9. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora skupštine opštine Mojkovac,

10. Predlog Odluke o pristupanju izradi predloga Poslovnika Skupštine opštine Mojkovac i imenovanju Komisije za izradu predloga Poslovnika,

11. Predlog Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac, za 2022. godinu,

12. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac, za 2023. godinu,

13. Odbornička pitanja.

© 2024 Bild studio