Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

XVIII SJEDNICA SO

XVIII Sjednica SO Mojkovac će se održati dana 26. marta 2021. godine (petak), sa početkom u 10 časova u sali Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac.

D N E V N I    R E D

 1. Predlog Izvještaja o radu predsjednika opštine Mojkovac za 2020. godinu,
 2. Predlog Programa rada Skupštine opštine Mojkovac za 2021. godinu,
 3. Predlog Odluke o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti - urbanističkih parcela br. 17, 18, 19 i 21 u okviru DUP-a „Podbišće 2 “- prva faza realizacije „Grotulja“,
 4. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti za korišćenje zemljišta radi realizacije projekta izgradnje objekta mHE "Mišnića potok" u Mojkovcu,
 5. Predlog Odluke o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Mojkovac,
 6. Predlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu,
 7. Predlog jednogodišnjeg Programa uređenja prostora za 2021. godinu,
 8. Predlog Odluke o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti – zemljište u zoni V – planinsko područje za 2021. i 2022. godinu,
 9. Predlog Оdluke о stavljanju van snage Odluke br. 05-127 od 23. decembra 2019. godine,
 10. Predlog Оdluke о stavljanju van snage Odluke br. 05-040/20-99 od 3. novembra 2020. godine,
 11. Predlog Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2020. godinu,
 12. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2021. godinu,
 13. Predlog Izvještaja o radu JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac i Finansijskog izvještaja za 2020. godinu,
  Bilansi Centar za kulturu 2020.
 14. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac za 2021. godinu,
 15. Predlog Odluke о stavljanju van snage opštinskih odluka,
 16. Odbornička pitanja.


           Molimo da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti prisustva obavijestiti lično ili na telefon 069-057-436 i 069-366-140.

© 2024 Bild studio