Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

V sjednica SO Mojkovac

V sjednica SO Mojkovac će se održati dana 25. jula 2022. godine sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D


1. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac

2. Predlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Mojkovac za 2022. godinu broj 01-018/22-1186 od 08.07.2022. godine

3. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe rekonstrukcije i sanacije fekalne kanalizacione mreže u KO Mojkovac,

4. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u KO Tutići, KO Mojkovac i KO Podbišće za rekonstrukciju i izgradnju fekalne kanalizacije za prostor Podbišća, Juškovića Potoka i Ambarina u opštini Mojkovac,

5. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe složenog inžinjerskog objekta – NDTS 10/0,4 kV i 10 kV dovodnog kabla – veza sa postojećom trafostanicom u KO Gornja Polja u zahvatu Detaljnog urbanistitičkog plana „Babića Polje 1“ Opština Mojkovac,

6. Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Bjelojevići za izgradnju pristupnih puteva putu Vragodo – Vrioci – Žarski katun u Mojkovcu,

7. Predlog Odluke o pokretanju postupka kupovine nepokretnosti, katastarske parcele br. 1409/20iz LN br. 338 u KO Mojkovac,

8. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Turističke organizacije Mojkovac,

9. Predlog Odluke davanju saglasnosti na Statut turističke organizacije Mojkovac,

10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2022. godinu,

11. Predlog Izvještaja o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Mojkovac za 2021. godinu, br. 01/407-2022 od 31.12.2021. godine i br. 01/55-2022 od 15.02.2022. godine,

12. Predlog Odluke o izmjenama odluke o osnivanju Javne ustanove ,,Dnevni centar za djecu i omladinu  sa smetnjama i teškoćama  u razvoju’’ Mojkovac,

13. Predlog Odluke o izmjeni odluke o imenovanju Savjeta Skupštine opštine Mojkovac,

14. Predlog Odluke o izmjeni odluke o imenovanju Odbora Skupštine opštine Mojkovac,

15. Predlog Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Mojkovac za 2022. godinu,

16. Predlog jednogodišnjeg Programa uređenja prostora za 2022. godinu,

17. Predlog Izvještaja o radu DOO “Komunalne usluge –Gradac” Mojkovac za 2021. godinu,

18. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na plan rada DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2022. godinu,

19. Odbornička pitanja.

© 2024 Bild studio