Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Odluke SO Mojkovac

Na ovoj stranici možete pregledati odluke donesene na zasijedanjima SO Mojkovac

 

ODLUKE DONESENE 2024.

Odluke donesene na XIV sjednici SO Mojkovac, održane dana 4. aprila 2024. godine

Odluke objavljene u "Sl. listu CG-Opštinski propisi", br. 22/24

D N E V N I  R E D

1Odluka Lokalni akcioni plan za mlade opštine Mojkovac za 2024. godinu,

2. Programa uređenja prostora za 2024. godinu,

3. Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca,

4. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju  Mojkovac“ za 2023. godinu,

5. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac” za 2024. godinu,

6. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora direktora DOO „Komunalne usluge  - Gradac“ Mojkovac

7. Zaključak o usvajanju  godišnjeg  Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu u DOO “Komunalne usluge –Gradac” Mojkovac, broj 847 od 20.03.2024. godine,

8. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom za DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2024. godinu,

9. Odluka o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga Odbora direktora DOO“Komunalne usluge Gradac“ Mojkovac,

10. Odluka o davanju saglasnosti za poravnanje pred Centrom za alternativno rješavanje sporova u predmetu CMP 922/23/IK,

11. Programa rada Skupštine opštine Mojkovac za 2024. godinu,

12. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju odbora za izbor i imenovanja,

_____________________________________

ODLUKE DONESENE 2023.

Odluke donesene na XIII sjednici SO Mojkovac, održane dana  29. decembra 2023. godine

Odluke objavljene u "Sl. listu CG-Opštinski propisi", br. 64/23

 

 

_____________________________________

Zaključak sa sjednice SO Mojkovac održane dana 10.11.2023. godine

"Sl. list CG-Opštinski propisi", br. 54/23

_____________________________________

Odluke donesene na XII sjednici SO Mojkovac, održane dana  27.10.2023. godine

Odluke objavljene u "Sl. listu CG-Opštinski propisi", br. 50/23

D N E V N I    R E D


1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2023. godinu,

2. Poslovnik o radu Skupštine opštine Mojkovac,

3. Odluka o davanju saglasnosti na cijene za regulisane komunalne djelatnosti,

4. Odluka  o mjesnim zajednicama,

5. Odluka  o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu,

6. Odbornička pitanja.

 _____________________________________

Odluke donesene na XI sjednici SO Mojkovac, održane dana  4.8.2023. godine

Odluke objavljene u "Sl. listu CG-Opštinski propisi", br. 38/23

D N E V N I    R E D

1. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2022. godinu,

2. Zaklučak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Mojkovac za 2023. godinu,

3. Odluka o uspostavljanju službenosti za potrebe „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema“ d.o.o. Podgorica, radi izgradnje podzemnih kablovskih 10 kV vodova na teritoriji opštine Mojkovac u KO Mojkovac, KO Dobrilovina i KO Podbišće,

4. Odluka o razrješenju člana Odbora direktora DOO „Komunalne usluge - Gradac“ Mojkovac,

5. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora direktora DOO „Komunalne usluge - Gradac“ Mojkovac,

6. Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Mojkovac,

7. Programa uređenja prostora opštine Mojkovac za 2023. godinu,

8. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja,

9. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora skupštine opštine Mojkovac,

10. Odluka o pristupanju izradi predloga Poslovnika Skupštine opštine Mojkovac i imenovanju Komisije za izradu predloga Poslovnika,

11. Zaključak o usvajanju Plana i Programa rada i Finansijskog plana Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac, za 2022. godinu,

12. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac, za 2023. godinu,

13. Odluka o kreditnom zaduženju.

14. Odbornička pitanja

_____________________________________

 


Odluke donesene na X Sjednici SO Mojkovac održanoj  dana 18. maja 2023. godine 

Odluke objavljene u "Sl. listu CG-Opštinski propisi", br. 27/23.

D N E V N I    R E D

1. Zaključak o izvještaju o radu predsjednika opštine Mojkovac za 2022. godinu,

2. Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija,

3. Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti-zemljište u zoni V planinsko područje za 2023. i 2024. godinu,

4. Programa rada Skupštine opštine Mojkovac za 2023. godinu,

5. Zaključak o izvještaju o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2022. godinu,

6. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2023. godinu,

7. Zaključak o izvještaja o radu DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2022. godinu,

8. Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2023. godinu,

9. Zaključak o izvještaju o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Mojkovac za 2022. godinu,

10. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2023. godinu,

11. Odluka o davanju garancija opštine Mojkovac za otplatu kreditnih sredstava stambenih zgrada,

_____________________________________

 

Odluke donesene na IX Sjednici SO Mojkovac održanoj  dana 06. februara 2023. godine

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 8/23.

D N E V N I    R E D

1.Odluka o imenovanju sekretara Opštinske izborne komisije,

2.Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o davanju saglasnosti za korišćenje zemljišta radi  rekonstrukcije magistralnog puta M-2, dionica Lepenac –Ribarevine,

3.Odluka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju - Mojkovac“,

4.Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac,

5.Odluka o stipendiranju studenata,

6.Odluka o davanju saglasnosti na cijene za regulisane komunalne djelatnosti,

7.Odluka o imenovanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Mojkovac,

8.Odluka o izmjeni odluke o porezu na nepokretnosti

9.Odbornička pitanja.

_____________________________________

 

ODLUKE DONESENE 2022.

 

Odluke donesene na VIII Sjednici SO Mojkovac održanoj  dana 23. decembra 2022. godine
Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 62/22

D N E V N I    R E D 

1.Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2023. godinu,

2.Odluka o davanju saglasnosti na izbor izvršnog direktora DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac,

3.Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora Skupštine opštine Mojkovac,

4.Odbornička pitanja.

_____________________________________

Odluke donesene na VII Sjednici SO Mojkovac održanoj  dana 25. novembra 2022. godine.
Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 58/22

D N E V N I    R E D

1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2022. godinu,

2.Odbornička pitanja.

_____________________________________

Odluke donesene na VI Sjednici SO Mojkovac održanoj  dana 3. novembra 2022. godine.
Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 55/22

D N E V N I    R E D  

1. Odluka o javnom vodosnabdijevanju, upravljanju komunalnim otpadnim i atmosferskim vodama,

2. Odluka o utvrđivanju cijene usluge podrške za život u zajednici-usluge dnevnog boravka, koji se pruža u JU „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“ – Mojkovac,

3. Odluka o davanju na korišćenje,

4. Odluka o naknadama za rad odbornika u Skupštini opštine Mojkovac,

5. Odbornička pitanja.

_____________________________________

Odluke donesene na V Sjednici SO Mojkovac održanoj dana 25. jula 2022. godine
Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 37/22)

D N E V N I    R E D

1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac

2. Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Mojkovac za 2022. godinu broj 01-018/22-1186 od 08.07.2022. godine

3.Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe rekonstrukcije i sanacije fekalne kanalizacione mreže u KO Mojkovac,

4.Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u KO Tutići, KO Mojkovac i KO Podbišće za rekonstrukciju i izgradnju fekalne kanalizacije za prostor Podbišća, Juškovića Potoka i Ambarina u opštini Mojkovac,

5. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe složenog inžinjerskog objekta – NDTS 10/0,4 kV i 10 kV dovodnog kabla – veza sa postojećom trafostanicom u KO Gornja Polja u zahvatu Detaljnog urbanistitičkog plana „Babića Polje 1“ Opština Mojkovac,

6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Bjelojevići za izgradnju pristupnih puteva putu Vragodo – Vrioci – Žarski katun u Mojkovcu,

7. Odluka o pokretanju postupka kupovine nepokretnosti, katastarske parcele br. 1409/20iz LN br. 338 u KO Mojkovac,

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Turističke organizacije Mojkovac,

9. Odluka davanju saglasnosti na Statut turističke organizacije Mojkovac,

10. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2022. godinu,

11.Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Mojkovac za 2021. godinu, br. 01/407-2022 od 31.12.2021. godine i br. 01/55-2022 od 15.02.2022. godine,

12. Odluka o izmjenama odluke o osnivanju Javne ustanove ,,Dnevni centar za djecu i omladinu  sa smetnjama i teškoćama  u razvoju’’ Mojkovac,

13. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Savjeta Skupštine opštine Mojkovac,

14. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Odbora Skupštine opštine Mojkovac,

15. Odluka o usvajanju Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Mojkovac za 2022. godinu,

16. Jednogodišnji Programa uređenja prostora za 2022. godinu,

17. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu DOO “Komunalne usluge –Gradac” Mojkovac za 2021. godinu,

18. Odluka o davanju saglasnosti na plan rada DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2022. godinu,

19. Odluka o varijabilnom dijelu zarade zaposlenih u opštini Mojkovac,

20. Odluka o sufinansiranju i obezbjeđenju otplate kreditnih sredstava za adaptaciju zajedničkih djelova stambenih zgrada za kolektivno stanovanje na teritoriji opštine Mojkovac

21. Odbornička pitanja.


_____________________________________


Odluke donesene na IV Sjednici SO Mojkovac održanoj dana 10. juna 2022. godine
Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 29/22) 

1 Odluka o konstatovanju prestanka mandata sekretara Skupštine opštine Mojkovac

2 Odluka o imenovanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Mojkovac

3 Odluka o pokretanju postupka za izmjene i dopune Statuta opštine Mojkovac

4 Odluka o imenovanju Komisije za izradu Predloga Statuta opštine Mojkovac

5 Program rada Skupštine opštine Mojkovac za 2022. godinu      

6 Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine o davanju saglasnosti br. 01-018/22-510 od 05.04.2022. godine

7 Izvještaj o radu JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“  Mojkovac  za 2021. godinu i Finansijski izvještaj

8 Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada JU Centar za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac, za 2022. godinu

9 Izvještaj o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2021. godinu

10 Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2022. godinu

11. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta za 2021.

12. Odluka o zaradama lokalnih funkcionera i lica koja imenuje SO

13. Odluka o zaradama lokalnih službenika i namještenika

14. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju poslova DOO "Komunalne usluge Gradac"

15. Odluka o održaanju javnih grobalja, kapela i sahranjivanju na teritoriji opštine Mojkovac

_____________________________________

Odluke donesene na III Sjednici SO Mojkovac održanoj dana 22. marta 2022. godine
Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 11/22)
 

D N E V N I    R E D

1. Potvrđivanje mandata odbornika popunom upražnjenog odborničkog mjesta

2. Konstatovanje prestanka funkcije potpredsjedniku opštine Mojkovac zbog isteka mandata

3. Odluka o imenovanju Odbora skupštine opštine Mojkovac

4. Odluka o imenovanju Savjeta skupštine opštine Mojkovac

5. Odluka o određivanju odbornika koji će prisustvovati sklapanju braka

6. Odluka o razrješenju Odbora direktora DOO „Komunalne usluge  - Gradac“ Mojkovac

7. Odluka o imenovanju Odbora direktora DOO „Komunalne usluge  - Gradac“ Mojkovac

8. Odluka o razrješenju predsjednika i članova Savjeta JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac

9. Odluka o imenovanju Savjeta JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac

10. Odluka o razrješenju članova Upravnog odbora JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“

11. Odluka o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“

12. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Mojkovac, br. 01/18-22-327 od 08.03. 2022. godine

13. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Mojkovac, br. 01/18-22-328 od 08.03. 2022. godine

_____________________________________

Odluke donesene na II Sjednici SO Mojkovac održanoj dana 01. februara 2022. godine (utorak)
Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 5/22)

D N E V N I    R E D

1. Odluka o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja

2.Odluka o o imenovanju Opštinske izborne komisije

3. Odluka o Izboru predsjednika Opštine Mojkovac

 _____________________________________

Konstitutivna Sjednica SO Mojkovac 
Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 3/22)

D N E V N I    R E D

1. Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Mojkovac

2. Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Mojkovac.

 _____________________________________

ODLUKE DONESENE 2021.

Odluke donesene na XXII Sjednica SO Mojkovac održanoj dana 14. decembra 2021. godine 
Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 42/21)  

D N E V N I    R E D

1. Odluka o Budžetu za 2022.

2. Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva

 _____________________________________

Odluke donesene na XXI Sjednica SO Mojkovac održanoj dana 15. novembra 2021. godine 
Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 39/21)  

D N E V N I    R E D

1. Potvrđivanje mandata odbornika popunom upražnjenog odborničkog mjesta,

2. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju dva člana i zamjenika predsjednika Opštinske izborne komisije.

 _____________________________________

Odluke donesene na XX Sjednica SO Mojkovac održanoj dana 20. septembra 2021. godine 
Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.  31/21

D N E V N I    R E D

1. Zaključak o prihvatanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Mojkovac za 2021. godinu
     Polugodišnji izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Mojkovac za 2021. godinu

2. Odluka o utvrđivanju broja odbornika koji se biraju u Skupštini opštine Mojkovac

3. Odluka o davanju u zakup zemljišta na kojem se postavljaju privremeni objekti

4. Informacija o učešću opštine Mojkovac u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu

5.Odbornička pitanja.

 _____________________________________

Odluke donesene na XIX sjednici SO Mojkovac održanoj 25.06.2021.
Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.  20/21
  

 1. Potvrđivanje mandata odbornika popunom upražnjenog odborničkog mjesta
 2. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2020. godinu,
 3. Odluka o razrješenju i imenovanju člana opštinske izborne komisije,
 4. Izvještaj o radu DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2020. godinu,
 5. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2021. godinu,
 6. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Mojkovac za 2020. godinu,
 7. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2021. godinu,
 8. Odluka o pokretanju postupka kupovine nepokretnosti, katastarskih parcela br. 897/7 iz LN br. 553, 897/9 iz LN br. 552, 897/10 i 897/11 iz LN br. 814 i 956/2 iz LN br. 579 u KO Mojkovac,
 9. Odluka o imenovanju žirija za dodjelu opštinske nagrade 
 10. Odbornička pitanja.

 


Odluke donesene na XVIII sjednici SO Mojkovac održanoj 26.03.2021.
Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 8/21)

 1. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu predsjednika opštine Mojkovac za 2020. godinu,
 2. Program rada Skupštine opštine Mojkovac za 2021. godinu,
 3. Odluka o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti - urbanističkih parcela br. 17, 18, 19 i 21 u okviru DUP-a „Podbišće 2 “- prva faza realizacije „Grotulja“,
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti za korišćenje zemljišta radi realizacije projekta izgradnje objekta mHE "Mišnića potok" u Mojkovcu,
 5. Odluka o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Mojkovac,
 6. Odluka o dopunama Odluke o komunalnom redu,
 7. Jednogodišnji Program uređenja prostora za 2021. godinu,
 8. Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti – zemljište u zoni V – planinsko područje za 2021. i 2022. godinu,
 9. Odluka о stavljanju van snage Odluke br. 05-127 od 23. decembra 2019. godine,
 10. Odluka о stavljanju van snage Odluke br. 05-040/20-99 od 3. novembra 2020. godine,
 11. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2020. godinu,
 12. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2021. godinu,
 13. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac i Finansijskog izvještaja za 2020. godinu,
  Bilansi Centar za kulturu 2020.
 14. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac za 2021. godinu,
 15. Odluka о stavljanju van snage opštinskih odluka,
 16. Odbornička pitanja.

_____________________________

ODLUKE DONESENE 2020.

_____________________________

Odluke donesene na XVII sjednici SO Mojkovac održanoj 28.12.2020.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.48/20)

D N E V N I    R E D

1. Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2021.
2. Odluka o saglasnosti na cijene komunalnih usluga DOO "Komunalne usluge Gradac"
3. Odbornička pitanja (dostavljena 2.4.2021.na objavu na sajtu)

 _____________________________

Odluke donesene na XVI sjednici SO Mojkovac održanoj 30.11.2020. i 07.12.2020.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 42/20 i 43/20)

D N E V N I    R E D

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2020.
2. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
3. Odluka o naknadi za urbanu sanaciju  
4. Odluka o lokalnim objektima od opšteg interesa
5. Odluka o uspostavljanju službenosti za potrebe DOO "CEDIS" radi postavljanja podzemnih kablovskih vodova u Mojkovcu i polaganja uzemljenja trafostanice TS "Vatrogasni dom"
6. Odluka o izmjeni Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Mojkovac
7. Odluka o stavljanju van snage opštinskih odluka
8. Odbornička pitanja (dostavljena 2.4.2021.na objavu na sajtu)
8. Odbornička pitanja (dostavljena 2.4.2021.na objavu na sajtu)

_____________________________
Odluke donesene na XV sjednici SO Mojkovac održanoj 03.11.2020.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.  40/20)

D N E V N I    R E D

1. Odluka o prodaji nepokretnosti za potrebe izgradnje objekta od opšteg interesa distributivne mreže do 35KV trafostanica "Vatrogasni dom"
2. Odluka o davanju saglasnosti za korišćenje zemljišta radi realizacije projekta rekonstrukcije magistralnog puta M2 dionica Lepenac- RibarevineOdluka o davanju saglasnosti za korišćenje zemljišta radi realizacije projekta rekonstrukcije magistralnog puta M2 dionica Lepenac- Ribarevine
3. Odluka o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte.
4. Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja
5. Lokalni program socijalnog stanovanja opštine Mojkovac za 2020-2021. godinu
6. Odbornička pitanja (dostavljena 2.4.2021.na objavu na sajtu)

_____________________________

Odluke donesene na XIV sjednici SO Mojkovac održanoj 20.07.2020.
Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.  28/20)

1. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2019. godinu
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Mojkovac za 2020. godinu
3. Odluka o oslobađanju plaćanja dijela obaveze po osnovu godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta za 2020. godinu
4. Odluka o oslobađanju Turističke organizacije Mojkovac plaćanja naknade za postavljene reklamne panoe na zemljištu pored magistralnog puta u zoni zahvata DUP-a za 2020 i 2021. godinu
5. Odluka o oslobađanju plaćanja dijela obaveza po osnovu godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata na lokaciji “Kruške” koji za pristup tim objektima koriste lokalni i nekategorisani put za 2020 i 2021. godinu
6. Odluka o razrješenju članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama podrške građanima i privrednim subjektima na teritoriji opštine Mojkovac
8. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora direktora DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac
9. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Mojkovac za 2019. godinu
10.Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2020. godinu
11. Izvještaj o radu DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2019. godinu
12.Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2020. godinu.
13. Odbornička pitanja (dostavljena 2.4.2021.na objavu na sajtu)
_____________________________
Odluke donesene na XIII sjednici SO Mojkovac održanoj 19.05.2020.
Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 18/20)

1.  Program rada Skupštine ošptine za 2020.
2.  Zaključak o usvajanju Izvještaj o radu Predsjednika opštine za 2019.
3.  Odluka o prihvatanju inicijative o bratimljenju Opštine Mojkovac i Vel'ky Meder
4.  Odluka o vraćanju prava raspolaganja na nepokretnostima Vladi Crne Gore
5.  Odluka o porezu na nepokretnosti
6.  Odluka o članskom doprinosu Turističkoj organizaciji
7.  Odluka o davanju na korišćenje posl.prostora odborničkim klubovima u SO
8.  Odluke o davanju saglasnosti za korišćenje zemljišta mHe Mišnića potok
9.  Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i  FP JU DC za djecu sa smetnj. i teš.u razv. 2019
10. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i FP JU DC za 2020
11. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Centar za kulturu 2019.
12. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i JU Centar za kulturu za 2020
13. Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora SO
14. Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta SO
15. Odluka o potvrđivanju odluke predsjednika-odluke porez na nepokretnosti i tur.dopr
16. Odluka o potvrđivanju odluke predsjednika-saglasnost za kor.zemljišta za put
17. Program uređenja prostora - 2020
18. Odluka o mjerama podrške građanima i privrednim subjektima na teritoriji opštine Mojkovac
19. Odbornička pitanja (dostavljena 2.4.2021.na objavu na sajtu)

 

 - Odbornička pitanja 1-11. sjednica SO Mojkovac


ODLUKE DONESENE 2019.

23.12.2019.

Odluke donesene na XII sjednici SO Mojkovac održanoj 23.12.2019.
Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 52/19 i 2/20)

1. Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2020. godinu
2. Odluka o Lokalnim administrativnim taksama opštine Mojkovac 
3. Odluka o Lokalnim komunalnim taksama opštine Mojkovac 
4. Odluka o prirezu porezu na dohodak fiz.lica Opštine Mojkovac
5. Odluka o oslobađanju plaćanja dijela obaveze po osnovu naknade za kor.komerc.objekata za 2019.
6. Odluka o ustanovljenju književne nagrade "Božo Bulatović"
7. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za žensko preduzetništvo
8. Odluka o osnivanju MZ Slatina
9. Odluka o izmjeni Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite
10. LAP za mlade za 2020-2021
11. Odluka o imenovanju UO JU DC za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju
12. Odluka o davanju ovlašćenja za otuđenje imovine neposrednom pogodbom
13. Odluka o davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu privr. obj.
14. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju odbora SO
15. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju savjeta SO
16. Odluka o razrješenju i imenovanju odbornika pri sklapanju braka
17. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednice odbora za izbor i imenovanja
18. Odbornička pitanja (dostavljena 2.4.2021.na objavu na sajtu)

_________________

16.09.2019.

Odluke donesene na XI sjednici SO Mojkovac održanoj 16.09.2019.
Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 39/19)

DNEVNI RED

1. Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o ukupno ostvarenim primicima i izvršenim izdacima Budeta Opštine Mojkovac za 2019. 
2. Odluka o prihvatanju kandidature za organizaciju 58. Međuopštinskih omladinskih sportskih igara (MOSI) za 2021. godinu
3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice DobrilovinaOdluka o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju Mjesne zajednice Dobrilovina
4. Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Opštinske izborne komisijeOdluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Opštinske izborne komisije
_________________

14.06.2019.

Odluke donesene na X sjednici SO Mojkovac održanoj 14.06.2019.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 25/19)

 

1. Odluka o usvajanju Završnog računa Opštine Mojkovac za 2018. 

2. Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima

3. Odluka o auto taxi prevozu

4. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama

5. Lokalni program socijalnog stanovanja opštine Mojkovac 2019-2020.

6. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za 2018 Strateškog plana razvoja Opštine Mojkovac 2012-2019 

7. Odluka o usvajanju  Akcionog plana za 2019 Strateškog plana razvoja Opštine MOjkovac 2012-2019 

8. Odluka o usvajanju strategije razvoja sporta u opštini Mojkovac za period 2019-2021. sa planom aktivnosti 2019/2020

9. Odluka o davanju saglasnosti na izbor izvršnog  direktora DOO "Komunalne usluge Gradac"

10. Zaključak o usvajanju izvještaja o radu za 2018. za DOO "Komunalne usluge Gradac"

11. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada za DOO "Komunalne usluge Gradac"za 2019

12. Zaključak o usvajanju izvještaja o radu za Turističku organizaciju Mojkovac za 2018.

13. Odluka o davanju saglasnosti Predlog Programa rada i Finansijskog plana za Turističku organizaciju Mojkovac za 2019.

_________________

26.3.2019.

Odluke donesene na IX sjednici SO Mojkovac održanoj 26.03.2019.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 14/19)

 DNEVNI RED

 1. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu opredsjednika Opštine za 2018.

2. Programa rada Skupštine Opštine Mojkovac za 2019. godine

3. Odluka  o komunalnom redu

4. Odluka o donošenju LAP Biodiverzitet 2019-2024

5. Odluka o osnivanju Skloništa za smještaj napuštenih i izgubljenih pasa i uslovima za njihovo zbrinjavanje

6. Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnoti - zemljište u zoni V planinsko područje za 2019-2020.

7. Odluka o finansiranju sporta

8. Odluka o imenovanju članova Komisije za saranju lok.uprave i NVO

9. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora SO Mojkovac

10. Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju Savjeta SO Mojkovac 

11. Odluka o usvajanju Jednogodišnjeg programa uređenja prostora 2019.

12. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana i Programa i finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju 2018

13. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program i finansijski plan JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju 2019

14. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja JU Centar za kulturu za 2018

15. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada JU Centar za kulturu za 201

_________________ 

ODLUKE DONESENE 2018.

Odluke donesene na VIII sjednici SO Mojkovac održanoj 26.12.2018.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 50/18 i 2/19)

 1.Odluka o Budžetu Opštine Mojkovac za 2019. godinu

2. Odluka o prenosu prava svojine na motornim vozilima DOO "Komunalne usluge Gradac" Mojkovac

3. Odluka o potvrđivanju Zaključka predsjednika Opštine o oslobađanju plaćanja dijela obaveze po osnovu godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta za 2018. godinu

4. Odluka o usvajanju Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti u opštini Mojkovac za period 2018-2022.

 _________________ 

Odluke donesene na VII sjednici SO Mojkovac održanoj 09.10.2018.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 37/18)

Dnevni red VII sjednica SO

1. Odbornička pitanja

2. Odluka o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Mojkovac

3. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Mojkovac 

4. Poslovnika o radu Skupštine opštine Mojkovac 

5. Zaključak o usvajanju izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije Mojkovac za 2017. godinu

6. Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2018. godinu

_________________ 

Odluke donesene na VI sjednici SO Mojkovac održanoj 31.07.2018.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 29/18)

Dnevni red VI sjednica SO

1. Odbornička pitanja

2. Statut Opštine Mojkovac 

3. Odluka o usvajanju Završnog računa Opštine Mojkovac 2017.

4. Odluka o utvrđivanju javnog interesa-eksproprijacija Gojakovići

5. Odluka o utvrđivanju javnog interesa-eksproprijacija za ul. Nemanjića

6. Odluka o utvrđivanju javnog interesa-eksproprijacija KO Bjelojevići

7. Odluka o utvrđivanju javnog interesa-eksproprijacija u KO Podbišće i KO Bjelojeviće

8. Odluka o prihvatanju kandidature za organizaciju MOSI 2020.

9. Program uređenja prostora 2018.

10. Odluka saglasnost na Statut JU Centar za kulturu

11. Odluka saglasnost na Plan JU Centar za kulturu 2018.

12. Odluka naknade za rad odbornika u SO Mojkovac

13. Odluka DUP B.Polja 2-dio Biznis zona

14. Odluka o pristupanju izradi prijedloga Poslovnika SO 

_________________________________

Odluke donesene na V sjednici SO Mojkovac održanoj 25.06.2018.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.   23/18)

1. Odbornička pitanja

2. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

3. Odluka  o pokretanju postupka kupovine nepokretnosti dijela KP 690 PL 22 KO Podbišće

4. Odluka  o pokretanju postupka kupovine nepokretnosti dijela KP 692/2 PL 104 KO Podbišće

5. Odluka  o imenovanju  odbora direktora DOO "Komunalne usluge Gradac"

6. Odluka  o imenovanju žirija za dodjelu opštinske nagrade

7. Odluka  o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskoj nagradi

8. Odluka  o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju zemljišta u KO Bjelojevići

9. Odluka  o usvajanju Akcionog plana za 2018. godinu Strateškog plana razvoja opštine Mojkovac 2012-2019.

10. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu za 2017. godinu DOO "Komunalne usluge Gradac" Mojkovac

11. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada za 2018. godinu DOO "Komunalne usluge Gradac" Mojkovac 

_________________________________

Odluke donesene na IV sjednici SO Mojkovac održanoj 29.03.2018.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.  12/18 i 13/18 )

 

1. Verifikacija mandata odbornika popunom upražnjenih odborničkih mjesta

2. Odbornička pitanja

3. Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2018. godinu

4. Odluka o imenovanju odbora Skupštine opštine Mojkovac

5. Odluka o imenovanju savjeta Skupštine opštine Mojkovac

6. Odluka o odredjivanju odbornika koji će prisustvovati sklapanju braka

7. Program rada Skupštine opštine Mojkovac za 2018. godinu

8. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Savjeta JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac

9. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja

10. Odluka o davanju  saglasnosti za zaključenje ugovora

11. Odluka o stavljanju van snage Sporazuma o osnivanju Regionalne turističke organizacije

12. Odluka o pristupanju izradi Statuta opštine Mojkovac

13. Odluka o imenovanju Komisije za izradu Nacrta Statuta opštine Mojkovac

14. Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta za bespravne objekte

15. Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih potreba lica po osnovu prava na socijalno stanovanje

16. Odluka o oslobadjanju plaćanja poreza na nepokretnosti – zemljište u zoni V planinsko područje za 2018. godinu

17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite

18. Odluka o dopuni Odluke o zaradama lokalnih funkcionera i lica koja imenuje Skupština opštine Mojkovac

19. Odluka o razrješenju dva člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

20. Lokalni program socijalnog stanovanja opštine Mojkovac za 2018 – 2019. g.

21. Odluka saglasnost na imenovanje potpredsjednika

22. Odluka o utvrdjivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

23. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana i Programa i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2017. godinu

24. Zaključak o usvajanju Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2018. godinu

25. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac za 2017. godinu.

 

_________________________________

Odluke donesene na III sjednici SO Mojkovac održanoj 01.02.2018.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.    6/18 )

 

- Dnevni red III sjednica

1. Predlog Odluke o imenovanju Odbora za izbor i imenovanje

2. Izbor predsjednika opštine Mojkovac

3. Predlog Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije

 

 

_________________________________

ODLUKE DONESENE 2017.

 

Odluke donesene na II sjednici SO Mojkovac održanoj 28.12.2017.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 55/17)

 

- Dnevni red II sjednica

1. Odluka o privremenom finansiranju opštine Mojkovac za period 01.01.-31.03.2018.

 

 

Odluke donesene na I KONSTITUTIVNOJ sjednici SO Mojkovac održanoj 20.12.2017.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.  55/17 )

 

- Dnevni red I konstitutivna sjednica

1. Odluka o izboru predsjednika Skupštine opštine Mojkovac

_________________________________

Odluke donesene na XIX sjednici SO Mojkovac održanoj 27.10.2017.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 47/17)

 

 

Odluke donesene na XVIII sjednici SO Mojkovac održanoj 17.07.2017.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 32,33,34/17)

 

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budzetu opštine Mojkovac za 2017

2. Odluka o ustupanju na upravljanje i održavanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa bazenima za tretman kanalizacionog mulja

3. Odluka o načinu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na ter.opštine Mojkovac

4. Odluka o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti neposrednom ponudom

5. Odluka o davanju saglasnosti za korišćenje zemljišta za realizaciju projekta mHE Ljevak

6. Odluka o usvajanju pravilnika o raspodjeli namjenskih sredstava za rješavanje stambenih problema lok.službenika i namještenika u Opštini Mojkovac

7. Odluka o oslobađanju plaćanja dijela obaveza po osnovu god.naknade za kor.komerc.objekata na lokaciji "Kruške" koji za pristup tim objektima koriste lokalni i nekategorisani put

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o finansiranju sporta

9. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizacijii Akcionog plana za 2016.

9-1. Izvještaj o realizacijii Akcionog plana za 2016. godinu

10. Odluka o usvajanju Akcionog plana za 2017.

11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO "Komunalne usluge Gradac" za 2016.

11-1. Izvještaj o radu DOO "Komunalne usluge Gradac" za 2016.

12. Odluka o davanju saglasnosti na Plana rada DOO "Komunalne usluge Gradac" za 2017.

12-1. Plana rada DOO "Komunalne usluge Gradac" za 2017.

 

 

Odluke donesene na XVII sjednici SO Mojkovac održanoj 04.04.2017.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 19/17)

 

1. Odluka o donošenju DUP "Podbišće 2"- I faza realizacije "Grotulja"

2. Odluka o usvajanju Završnog računa budzeta opštine Mojkovac za 2016.

3. Odluka o osnivanju biznis zone "Babića Polje"

4. Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti - zemljište u zoni V planinsko područje za 2017. godinu

5. Odluka o dopuni odluke o porezu na nepokretnosti

6. Odluka o dopunama Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje puta i putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera

8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Mojkovac

9. Jednogodišnji program uređenja prostora za 2017.

10. Odluka o davanju saglasnosti na Plana i Programa rada i finansijski plan JU DC za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac za 2017.

11. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2017. godinu

12. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada JU Centar za kulturu "N.Rakočević" Mojkovac za 2017. godinu

13. Zaključci o usvajanju Izvještaja

_________________________________

ODLUKE DONESENE 2016.

 

Odluke donesene na XVI sjednici SO Mojkovac održanoj 26.12.2016.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 51/16 i 2/17)

 

 

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budzetu opštine Mojkovac za 2016.

2. Odluka o budzetu opštine Mojkovac za 2017.

3. Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje kupoprodajnog ugovora sa DOO "EXIT COMERC" iz Mojkovca

4. Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje kupoprodajnog ugovora sa "Mulroney Trading Limited" Kipar

5. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije, privredu i razvoj

 

 

Odluke donesene na XV sjednici SO Mojkovac održanoj 29.11.2016.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.48/16)

 

1. Odluka o boravišnoj taksi

2Odluke o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti javnim pozivom

3. Odluka o potvrđivanju Zaključka predsjednika Opštine o oslobađanju plaćanja dijela obaveza po osnovu godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta za 2016. godinu

4. Odluka o dopunama Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje puta i putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Mojkovac

6. Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Mojkovac za period 2016-2020.godine

 

 

Odluke donesene na XIV sjednici SO Mojkovac održanoj 01.08.2016.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.37/16)

 

1. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2015.

2. Odluka o zaradama lok.funkcionera

3. Odluka o zaradama lok.službenika i namještenika Opštine Mojkovac

4. Odluka o donošenju LSL "Ljevak"

5. Odluka o određivanju lokac.za privremeno sklad.neop.otpada

6. Odluka o podizanju spomen obilježja davanjem naziva trgu i ulicama

7. Odluka o pravima iz socijalne i dječje zaštite

8. Jednogodišnji program uređenja prostora za 2016.

9. Odluka o dopuni Odluke o korišćenju i naknadi za kor.puta i putnog zemljišta

10. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i fin.poslovanju TO Mojkovac 2015.

 

Odluke donesene na XIII sjednici SO Mojkovac održanoj 11.04.2016.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 18/16 i 20/16)

 

1. Izvještaj o radu predsjednika Opštine Mojkovac za 2015.godinu

1.1. Zaključak usvajanje izvještaja o radu predsjendika 2015.

2. Program podizanja spomen obilježja

3. Odluka o porezu na nepokretnosti

4. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije

5. Odluka o izmjeni Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike

6. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Savjeta JU Centar za kulturu

7. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora direktora DOO "Komunalne usluge Gradac"

8. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj (Završni račun) JU Centar za kulturu "Nenad Rakočević" za 2015

8.1. Zaključak o usvajanju izvještaja JU Centar za kulturu "Nenad Rakočević" za 2015

9. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU Centar za kulturu "Nenad Rakočević" za 2016.

9.1. Saglasnost Program rada JU centar za kulturu 2016.

 

_________________________________

ODLUKE DONESENE 2015.

 

Odluke donesene na XII sjednici SO Mojkovac održanoj 24.12.2015.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 47/15 i 3/16)

 

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2015.godinu

2. Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2016. godinu

3. Odluka o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje

4. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije

5. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za 2014.godinu

Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2014.godinu Strateškog plana razvoja opštine Mojkova 2012-2019.

6. Odluka o usvajanju Akcionog plana za 2015.godinu Strateškog plana razvoja opštine Mojkovac od 2012.-2019.

Akcioni plan za 2015.godinu Strateškog plana razvoja opštine Mojkovac od 2012.-2019.

7. Odluka o ispravci Odluke o izmjenama i dopunama odluke o visini i načinu plaćanja članskog doprinosa TO

 

Odluke donesene na XI sjednici SO Mojkovac održanoj 24.11.2015.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 43/15)

 

1. Odluka o naseljima i granicama naselja na teritoriji Opštine Mojkovac

2. Odluka o potvrđivanju odluke o davanju saglasnosti za uspostavljanje hipoteke u korist Vlade CG na nepokretnostima

3. Odluka o potvrđivanju Zaključka predjednika Opštine o odlobađanju dijela obaveza po osnovu godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta za 2015.

4. Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora JU Dnevni centar za djecu i omladinu  sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac

5. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i finansijski plan za 2015. za JU Dnevni centar za djecu i omladinu  sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac

6. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Mojkovac

- Prijava za članski doprinos TO

 

 

Odluke donesene na X sjednici SO Mojkovac održanoj 08.10.2015.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.35/15)

.listu CG"-opštinski propisi, br. 21/13)

1. Odluka o zaduživanju Opštine Mojkovac

2. Odluka o davanju saglasnosti na kupoprodajnu cijenu zemljišta

 

Odluke donesene na IX sjednici SO Mojkovac održanoj 25.06.2015.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.25/15)

.listu CG"-opštinski propisi, br. 21/13)

1. Odluka o donošenju DUP "Babića Polje"

2. Odluka o donošenju DUP "Podbišće"

3. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta Mojkovac za 2014.

4. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

5. Odluka o pokretanju prodaje nepokretnosti

6. Odluka o prodaji zemljišta pogodbom - kompletiranje parcele 109

7. Odluka o prodaji zemljišta pogodbom - kompletiranje parcele 2

8. Odluka o prodaji zemljišta pogodbom - parcele 274

9. Odluka o prodaji zemljišta pogodbom - parcele 273a

10. Odluka o izmjeni odluke o komunalnom uređenju grada

11. Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu

12. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. TO Mojkvoac

13. Odluka saglasnost na izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU Centar za kulturu za 2014.

14. Odluka - saglasnost na Program rada JU Centar za kulturu za 2015.

15. Odluka - saglasnost na Plan rada DOO "Komunalne usluge Gradac" za 2015.

16. Plan uređenja prostora za 2015.

17. Pravilnik o bližim kriterijumima za korišćenje tekuće i stalne rezerve

18. Izvještaj o radu predsjednika Opštine Mojkovac za 2014. godinu

19. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju TO Mojkovac za 2014.godinu

20. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju DOO "Komunalne usluge Gradac" za 2014.

- Program rada JU Centar za kulturu za 2015.

- Program rada Turističke organizacije za 2015.

- Plan rada DOO "Komunalne usluge Gradac" za 2015.

- Zaključci doneseni na IX sjednici

 

Odluke donesene na VIII sjednici SO Mojkovac održanoj 25.02.2015.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 10/15)

 

1. Odluka o određivanju lokalnih puteva na teritoriji Opštine Mojkovac

2. Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti

3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora "Gradac"

4. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Izvršnog odbora DOO "Komunalne usluge Gradac"

5. Odluka o davanju saglasnosti na izbor direktora JU Centar za kulturu

6. Odluka o imenovanju članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

7. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad članova Savjeta za razvoj lokalne samouprave

8. Odluka o dopuni Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje puta i punog zemljišta

9. Program podizanja spomen obilježja u Opštini Mojkovac

10. Lokalni program socijalnog stanovanja opštine Mojkovac za 2015. - 2016.

 

___________________________________

ODLUKE DONESENE 2014.

 

Odluke donesene na VII sjednici SO Mojkovac održanoj 29.12.2014. - preuzmite

 

Odluke donesene na VI sjednici SO Mojkovac održanoj 17.11.2014. - preuzmite

 

Odluke donesene na V sjednici SO Mojkovac održanoj 24.06.2014.preuzmite

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 13/14)

 

Odluke donesene na IV sjednici SO Mojkovac održanoj 31.03.2014.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 13/14)

 

1. Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2014. godinu

2. Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa

3. Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklapanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine Mojkovac

4.Odluka o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti neposrednom pogodbom

5. Odluka o davanju u zakup nepokretnosti (zemljišta) putem prikupljanja ponuda

6. Odluka o prenosu prava svojine na zemljištu

7. Odluka o imenovanju predsjednika i članva Savjeta JU Centar za kulturu

8. Izvještaj o stanju uređenja prostora za 2013. godinu

9. Program uređenja prostora za 2014.

10. Odluka Lokalni plan socijalne inkluzije/razvoj lokalnih socijalnih servisa

 

 

Odluke donesene na III sjednici SO Mojkovac održanoj 13.03.2014.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 09/14)

 

1. Odluka o obrazovanju radnih tijela SO Mojkovac

2. Odluka o imenovanju predsjednika i članova stalnih radnih tijela SO Mojkovac

3. Odluka o određivanju odbornika koji će prisustvovati sklapanju braka

4. Odluka o osnivanju JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u opštini Mojkovac

5. Odluka o prodaji pokretne stvari

6. Odluka o donošenju izmjena i dopuna PUP opštine Mojkovac

 

Odluke donesene na II sjednici SO Mojkovac održanoj 20.12.2013.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 39/13)

 

1. Odluka o izboru predsjednika Opštine Mojkovac

2. Odluka o privremenom finansiranju budžetskih korisnika Opštine Mojkovac 01.01-31.03.2013.

3. Rješenje o imenovanju odbora za izbor i imenovanja

 

Odluke donesene na konstitutivnoj sjednici SO Mojkovac održanoj 11.12.2013.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 39/13)

 

1. Odluka o izboru predsjednika SO Mojkovac

 

__________________________

 

ODLUKE DONESENE 2013.

 

Odluke donesene na XXVIII sjednici SO Mojkovac održanoj 05.11.2013.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 21/13)

1. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Opštinske izborne Komisije

2. Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za kom.opremanje gr.zemljišta za JUSMŠ "V.Đukić"

3. Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje sudskog poravnanja

4. Odluka o davanju saglasnosti na Zaključak o oslobađanju dijela god.naknade za kor.kom.objekata 2013.

 

 

Odluke donesene na XXVII sjednici SO Mojkovac održanoj 31.07.2013.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 26/13)

 

1. Odluka o osnivanju DOO "Komunalne usluge - Gradac" Mojkovac

2. Odluka o izmjenama i dop.Odluke o kor.i naknadi za koriš.puta i putnog zemlj.pored opštinskih i nekateg. puteva

3. Odluka o odluke o prenosu prava svojine na zemljištu i objektu

4. Odluka o davanju saglasnosti predsjedniku Opštine za preduzimanje pravnih radnji

5. Akcioni plan za borbu protiv korupcije u opštini Mojkovac za period 2013-2014.godine

6. Lokalni Akcioni plan za postizanje rodne ravnopravnosti 2013-2015.godine

7. Odluka o davanju jemstva po kreditu JKP "Gradac"

 

 

Odluke donesene na XXVI sjednici SO Mojkovac održanoj 27.06.2013.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 21/13)

 

1. Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2012. godinu

2. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o keditnom zaduženju

3. Odluka o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti

4. Odluka o rodnoj ravnopravnosti

5. Odluka o oslobađanju naknade za komunalno opremanje građ.zemljišta JUOŠ "Aleksa Đilas Bećo"

6. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu Predsjednika Opštine Mojkovac za 2012. godinu

7. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije za 2012.

8. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije za 2013.

9. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za kulturu za 2012.

10. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada  JU Centar za kulturu za 2013.

11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JKP "Gradac"  za 2012.

 

 

Odluke donesene na XXV sjednici SO Mojkovac održanoj 03.06.2013.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 19/13)

 

1. Odluka o donošenju DUP "Sportska zona"

2. Odluka o donošenju izmjena i dopuna DUP "Centar sa Gornjim Mojkovcem"

3. Odluka o načinu privremenog skladištenja komunalnog otpada i uslovima zaštite životne sredine i zdravlja ljudi

4. Odluka o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Mojkovac

5. Odluka o davanju na korišćenje mješovite gradske pijace

6. Odluka o pijačnom redu

7. Odluka o porezu na nepokretnosti

8. Odluka o davanju saglasnosti na plan rada - pružanja usluga JKP "Gradac" Mojkovac

9. Odluka o imenovanju Komisije za sprov.progr.podsti. mjera razvoju poljoprivrede za opštinu Mojkovac 2013.

10. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za sprov. programa podsticajnih mjera razvoju poljoprivrede za '12.

11. Program podsticajnih mjera razvoju poljoprivrede na području opštine Mojkovac za 2013. godinu

12. Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2012. godinu

13. Jednogodišnji program uređenja prostora za 2013. godinu

14. Akcioni plan zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2013. godinu

 

Odluke donesene na XXIV sjednici  SO Mojkovac održanoj 19.03.2013.

(Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 12/13)

 

Program rada SO Mojkovac za 2013. godinu

Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2013. godinu

Odluka o finansiranju sorta

Odluka o razrješenju člana Savjeta za ekologiju,zaštitu prirode

Odluka o imenovanju člana Savjeta za ekologiju, zaštitu prirode i živ.sredine

Odluka o usvajanju Akcionog plana za 2013. godinu

Zaključak o usvajanju Izvještaja o sprovođenju Strateškog plana razvoja Opštine Mojkovac 2012-2019., o realizaciji Akcionog plana za 2012. godinu

Odluka o imenovanju menadžera projekta "Sinjajevina"

Odluku o namjeni sredstava ustupljenih Opštini Mojkovac od Vlade CG

Odluka o razrješenju člana Odbora za saradnju sa mjesnim zajednicama

Odluka o imenovanju člana Odbora za saradnju sa mjesnim zajednicama

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju opštinske izborne komisije

Zaključak o usvajanju Izvještaja o sprovođenju Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2012. godinu

 

ODLUKE DONESENE 2012.

 

Odluke donesene na XXIII sjednici  SO Mojkovac održanoj 25.12.2012.

(Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 5/13)

 

Akcioni plan u oblasti invalidnosti u Opštini Mojkovac za period 2013 - 2017. godine

Odluka o privremenom finansiranju budžetskih korisnika Opštine Mojkovac za period 01.01.do 31.03.2013.godine

Odluka o određivanju privrednih društava i preduzetnika radi organizovanja preduzetnih jedinica

Odluka o izmjeni i dopuni jednogodišnjeg programa uređenja prostora za 2012.godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena usluga isporučenog kom.dobra i izvršene kom.usluge

Odluka o potvrđivanju Odluke predsjednika Opštine br. 01-1245 od 11.09.2012.godine

Odluka o potvrđivanju Zaključka predjednika Opštine Mojkovac o oslobađanju dijela obaveza po osnovu naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen prilaz sa puta za 2012.

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti

Odluka o imenovanju predsjednika i člana Odbora za finansije, privredu i razvoj

Odluka o imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Odluka o imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Odluka o imenovanju predsjednika Odbora za planiranje i uređenje prostora i kom-stambenu djelatnost

Odluka o razrešenju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti

Odluka o razrešenju predsjednika Odbora za finansije, privredu i razvoj

Odluka o razrešenju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

Odluka o razrešenju predsjednika Odbora za planiranje i uređenje prostora i kom-stambenu djelatnost

 

Odluke donesene na XXII sjednici  SO Mojkovac održanoj 31.07.2012.

(Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 26/12)

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac

Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje glavnog administratora

 

 

Odluke donesene na XXI sjednici  SO Mojkovac održanoj 26.04.2012.

(Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 23/12)

 

Odluka o usvajanju Strateškog plana razvoja opštine Mojkovac od 2012.do 2019. godine

Odluka o Završnom računu Budžeta opštine Mojkovac za 2011. godinu

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2012. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnost

Program uređenja prostora za 2012. godinu

 

 

Odluke donesene na XX sjednici  SO Mojkovac održanoj 26.04.2012.

(Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 15/12)

 

Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac

Odluka o imenovanju Komisije za izradu Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac

Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije

Odluka o upotrebi stalne budžetske rezerve

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama

Odluka o visini naknade za rad Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere i Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike opštine Mojkovac

Odluka o prestanku važenja odluke o visini naknade za upotrebu lokalnih puteva za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila

Odluka o prestanku važenja odluke o visini naknade koja se plaća za upotrebu nekategorisanih puteva za drumska motorna vozila i njihova priključna vozila

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o ustupanju Gradske kapele na privremeno korišćenje

Odluka o imenovanju člana odbora za izbor i imenovanja

Odluka o imenovanju člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Odluka o imenovanju komisije za sprovođenje Programa podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede na području opštine Mojkovac za 2012. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU Centar za kulturu "N. Rakočević" Mojkovac

Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada-pružanje usluga JKP "Gradac" Mojkovac

Program podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede na području opštine Mojkovac za 2012. godinu

 

Odluka donesena na XIX sjednici SO Mojkovac održanoj 30.01.2012. godine

(Odluka objavljena u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 5/12)

 

Odluka o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava za sport

 

 

ODLUKE DONESENE 2011.

 

Odluke donesene na XVIII sjednici SO Mojkovac održanoj dana 29.12.2011. godine

(Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br.3/12)

 

Odluka o Budžetu za 2012. godinu

Odluka o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti

Odluka o prodaji pokretnih stvari

Program rada Skupštine opštine Mojkovac za 2012. godinu

Izvještaj o realizaciji Akcionog plana zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa Mojkovac za 2011.

Akcioni plan zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2012. godinu

Zaključak o prestanku obilježavanja "7. januara" kao praznika Opštine Mojkovac

 

 

Odluke donesene na XVII sjednici SO Mojkovac održanoj dana 01.12.2011. godine

(Odluka objavljena u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 37/11)

 

Odluka o postupanju organa lokalne uprave u projektu mini hidroelektrana "Ugljari" i Bjelojevići

 

Odluke donesene na XVI sjednici SO Mojkovac održanoj 17.10.2011. godine

(Odluke objavljene u "Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 32/11)

 

Odluka o pristupanju izradi Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za potrebe izgradnje dijela Njegoševe ulice i lokalnog puta za Ravni

Odluka o određivanju lokacije za deponovanje komunalnog otpada

Odluka o izboru Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

Odluka o izboru Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

Odluka o prodaji pokretnih stvari

Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari

Odluka o davanju u zakup nepokretnosti

Odluka o razrješenju člana Savjeta JU Centar za kulturu "Nenad Rakočević" Mojkovac

Odluka o imenovanju člana Savjeta JU Centar za kulturu "Nenad Rakočević" Mojkovac

Odluka o razrješenju člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Odluka o korišćenju i naknadi za korišćenje puta i putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva

Odluka o prestanku važenja Odluke o porezu na potrošnju

Odluka o prestanku važenja Odluke o porezu na firmu ili naziv

Odluka o prestanku važenja Odluke o porezu na igre na sreću i zabavne igre

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije Mojkovac za 2011. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2011.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

 

Odluke donesene na XV sjednici SO Mojkovac održanoj dana 30.08.2011. godine

(Odluka objavljena u "Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 27/11)

 

Odluka o izboru predsjednika Opštine

 

 

Odluke donesene na XIV sjednici SO Mojkovac, održanoj dana 04.07.2011. godine

(Odluke objavljene u "Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 22/11)

 

Odluka o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2010. godinu

Odluka o imenovanju Komisije za određivanje lokacije gradskog groblja

Odluka o ustupanju na upravljanje i održavanje izgrađenih vodovodnih podsistema Ravni - J.potok

Odluka o davanju saglasnosti na Program rada JU Centar za kulturu "N. Rakočević" za 2011. godinu

Odluku o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JKP "Gradac" Mojkovac za 2011. godinu

Odluka o ustupanju na upravljanje i održavanje izgrađenih vodovodnih podsistema Tutići

Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskog izvještaja JU Centar za kulturu "N. Rakočević" za 2011. godinu

Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JKP "Gradac" Mojkovac za 2010. godinu

 

Odluke donesene na XIII sjednici SO Mojkovac, održanoj dana 27.05.2011. godine

(Odluke objavljene u "Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 19/11)

 

Odluka o donošenju prostorno urbanističkog plana opštine (PUP-a) do 2020. godine

Odluka o prihvatanju inicijative za implementaciju privatno-javnog partnerstva sa Calering group LTD

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na nepokretnost

Odluka o imenovanju projekt menadžera

Odluka o davanju saglasnosti na Statut JKP "Gradac" Mojkovac

Program uređenja prostora za 2011. godinu

Zaključak o prihvatanju Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2010. godinu

 

Odluke donesene na XII sjednici SO Mojkovac, održanoj dana 30.03.2011. godine

(Odluke objavljene u "Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 12/11)

 

Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje Vlaović Radojice za potpredsjednika Opštine Mojkovac

Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje Grdinić Stevana za potpredsjednika Opštine Mojkovac

Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2011. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora JKP "Gradac" Mojkovac

Odluka o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava namijenjenih za sport i transfere  NVO

Odluka o usvajanju Strategije zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa Mojkovac 2011.-2015.

Odluka o izgradnji pomoćnih objekata namijenjenih za poljoprivrednu proizvodnju

 

 

 

 

 

 

© 2024 Bild studio