Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Odluke SO Mojkovac2017.

Na ovoj stranici možete pregledati odluke donesene na zasijedanjima SO Mojkvoac u toku 2017. godine


Odluke donesene na XIX sjednici SO Mojkovac održanoj 27.10.2017.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 47/17)

 

 

Odluke donesene na XVIII sjednici SO Mojkovac održanoj 17.07.2017.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 32,33,34/17)

 

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budzetu opštine Mojkovac za 2017

2. Odluka o ustupanju na upravljanje i održavanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa bazenima za tretman kanalizacionog mulja

3. Odluka o načinu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na ter.opštine Mojkovac

4. Odluka o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti neposrednom ponudom

5. Odluka o davanju saglasnosti za korišćenje zemljišta za realizaciju projekta mHE Ljevak

6. Odluka o usvajanju pravilnika o raspodjeli namjenskih sredstava za rješavanje stambenih problema lok.službenika i namještenika u Opštini Mojkovac

7. Odluka o oslobađanju plaćanja dijela obaveza po osnovu god.naknade za kor.komerc.objekata na lokaciji "Kruške" koji za pristup tim objektima koriste lokalni i nekategorisani put

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o finansiranju sporta

9. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o realizacijii Akcionog plana za 2016.

9-1. Izvještaj o realizacijii Akcionog plana za 2016. godinu

10. Odluka o usvajanju Akcionog plana za 2017.

11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu DOO "Komunalne usluge Gradac" za 2016.

11-1. Izvještaj o radu DOO "Komunalne usluge Gradac" za 2016.

12. Odluka o davanju saglasnosti na Plana rada DOO "Komunalne usluge Gradac" za 2017.

12-1. Plana rada DOO "Komunalne usluge Gradac" za 2017.

 

 

Odluke donesene na XVII sjednici SO Mojkovac održanoj 04.04.2017.

Odluke objavljene u "Sl.listu CG"-opštinski propisi, br. 19/17)


1. Odluka o donošenju DUP "Podbišće 2"- I faza realizacije "Grotulja"

2. Odluka o usvajanju Završnog računa budzeta opštine Mojkovac za 2016.

3. Odluka o osnivanju biznis zone "Babića Polje"

4. Odluka o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti - zemljište u zoni V planinsko područje za 2017. godinu

5. Odluka o dopuni odluke o porezu na nepokretnosti

6. Odluka o dopunama Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje puta i putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih funkcionera

8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u opštini Mojkovac

9. Jednogodišnji program uređenja prostora za 2017.

10. Odluka o davanju saglasnosti na Plana i Programa rada i finansijski plan JU DC za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac za 2017.

11. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2017. godinu

12. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program rada JU Centar za kulturu "N.Rakočević" Mojkovac za 2017. godinu

13. Zaključci o usvajanju Izvještaja

© 2024 Bild studio